temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

Sporočila za javnost

Obvestilo o obvezni priključitvi na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje odpadnih voda


Datum: 10.02.2016

 

Občina Komen obvešča vse uporabnike javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Komen (gospodinjstva in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javne oskrbe, oziroma vsaka druga fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali posestnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in/ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo ali greznice), da morajo v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS 64/2012, 64/2014) ter 43. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in  odpadne vode je priklop obvezen (Uradni list RS, št. 98/15) na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo zagotoviti, da se komunalna odpadna voda neposredno odvaja v javno kanalizacijo.

Nadalje določa prvi odstavek 14. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Komen (Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2010), da je na območju, kjer se je zgradila javna kanalizacija obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v dvanajstih mesecih po tem, ko uporabnik prejme obvestilo izvajalca obvezne gospodarske javne službe.

Doslej je bilo v Občini Komen zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje le v eni od aglomeracij in sicer v aglomeraciji št. 1093, t.j. območje naselja Komen brez severovzhodnega dela naselja pri osnovni šoli oziroma vrtcu in pri livarni. Odpadne vode iz aglomeracija št. 1093 se čistijo na komunalni čistilni napravi Komen. 

 www.uradni-list.si/1/content

 www.uradni-list.si/1/content

www.uradni-list.si/1/content

 

 

natisni