temperatura -2°C
smer vetra
hitrost 0.2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2018


Datum: 09.04.2018

V Uradnem listu RS, št. 23/18 z dne 6. 4. 2018 in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto 2018.  

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen:

-          sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje stroškov dela (UKREP 1),

-          sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela (UKREP 2),

-          sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 31. avgusta 2018.  

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – spodbujanje zaposlovanja 2018 – UKREP _«, na zadnji strani ovojnice, pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici. «

JR_zaposlovanje2018_podpisan.pdf

obrazci_UKREP-1_prva_zaposlitev-pripravništvo.pdf

obrazci_UKREP-2_nova-zaposlitev.pdf

obrazci_UKREP-3_samozaposlitev.pdf

Sklep_imenovanje_komisije_JR_zaposlovanje_2018.pdf

razdeljena_sredstva_JR_zaposlovanje_2018.pdf

 

     

natisni