temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2021


Datum: 23.08.2021

Občina Komen je 20. avgusta 2021 v Uradnem listu RS št. 131/21, na straneh 1771-1773 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2021.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je 30. oktober 2021.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

 

javni razpis (6).pdf

Merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav.doc

Navodilo vlagateljem za prijavo na JR.doc

Obrazec št. 1 - Prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o financiranju iz občinskega proračuna.doc

vzorec pogodbe.doc

zahtevek za izplačilo sredstev.docx

obrazec končno poročilo.doc

 

 

natisni