temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Komen v letu 2022


Datum: 28.02.2022

Občina Komen je 25. februarja 2022 v Uradnem listu RS št. 26/22, na straneh 606-608 objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja športa za leto 2022. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednja področja športa:

·         Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,

·         Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

·         Kakovostni šport,

·         Športna rekreacija,

·         Šport starejših,

·         Razvojne dejavnosti v športu,

·         Organiziranost v športu,

·         Športne prireditve in promocija športa.

Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Komen.

 

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je petek, 18. marec 2022.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (18. marec 2022) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

javni razpis.PDF

Prijavni obrazec.doc

Osnutek pogodbe.doc

Letni program športa 2022.pdf

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen.pdf

Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen.pdf


Razpisna dokumentacija:

Navodilo vlagateljem za prijavo na javni razpis.doc

Obrazec št. 1 - Podatki o prijavitelju.doc

Obrazec št. 2 - Finančni načrt izvajanja programa.doc

Obrazec št. 3 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 5 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 5a - Izjava o oddaji statuta društva.doc

Obrazec št. 6 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.doc

Obrazec št. 7 - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.doc

Obrazec št. 8 - Kakovostni šport.doc

Obrazec št. 9 - Športna rekreacija.doc

Obrazec št. 10 - Šport starejših.doc

Obrazec št. 11 - Razvojne dejavnosti v športu.doc

Obrazec št. 12 - Organiziranost v športu-delovanje društev.doc

Obrazec št. 13 - Organiziranost v športu-delovanje zvez.doc

Obrazec št. 14 - Športne prireditve.doc

 

sklep o potrditvi predloga o razdelitvi sredstev.PDF

 

 

 

 

 

 

natisni