temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2022


Datum: 07.03.2022

Občina Komen je 4. marca 2022 v Uradnem listu RS št. 29/22, na straneh 784-785 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Rok prijave je 30. september 2022

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

 

javni razpis.pdf

Merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav.doc

vzorec pogodbe.doc

 

Razpisna dokumentacija:

Obrazec št. 1 - Prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o financiranju iz občinskega proračuna.doc

 

zahtevek za izplačilo sredstev.docx

sklep o potrditvi predloga o razdelitvi sredstev.PDF

 

obrazec končno poročilo.doc

 

natisni