temperatura -2°C
smer vetra JZ
hitrost 0.8m/s

Vloga za izdajo lokacijske informacije


Opis postopka:

Lokacijska informacija vsebuje podatke o izvedbeni regulaciji prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču, in sicer:

- podatek o namenski rabi prostora,

- podatek o razvojni stopnji stavbnega zemljišča in podatek o tem, ali se zemljišče nahaja v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče, če gre za stavbo zemljišče,

- prostorske izvedbene pogoje,

- podatke o pravnih režimih,

- podatke o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja,

- podatek o tem, ali se zemljiška parcela nahaja v območju, v katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele in

- podatek o tem, ali se zemljiška parcela nahaja v območju predkupne pravice občine.

Lokacijski informaciji se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.

Če se za območje ali zemljiško parcelo, na katero se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, se to v lokacijski informaciji posebej navede.

Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2

Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje.

 Taksa:

Plačilo upravne takse je vezano na posamezno izdano Lokacijsko informacijo, na kateri se lahko nahaja tudi več parcel, v kolikor so le-te v isti prostorski enoti in so podvržene istim varovalnim režimom.

Na podlagi Zakona o upravnih taksah  znaša upravna taksa po Tarifni številki 36 - za izdajo lokacijske informacije  35,00 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

- na račun upravnih taks:

- namen plačila: »Plačilo upravne takse«

- na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

- številka računa SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 - 2021

Obrazec:

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih (jan 2021).doc

 

 

 

natisni