temperatura 14°C
smer vetra V
hitrost 4.6m/s

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Potrdila na namenski rabi zemljišča z vlogo pisno po navadni pošti ali osebno v sprejemno pisarno Občine Komen.Potrdilo izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora. Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot ga določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.Potrdilu se priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se ga izdaja v skladu s predpisi o upravnem postopku.

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem načrtovanju

Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah  znaša upravna taksa po Tarifni številki 37 - za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča 22,70 EUR.


Upravno takso se lahko plača:
- na sedežu občine z gotovino,
- s položnico: na banki ali preko interneta

Namen plačila »Plačilo upravne takse«, na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen;

  • številka računa: SI56 0124-9449-0309-166,
  • referenca 11 75485 – 7111002 – 2007.

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

 Obrazci:

005_Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (2018).doc

natisni