temperatura -2°C
smer vetra JZ
hitrost 0.8m/s

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Opis postopka:

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt (OPN), ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine.

Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko na zahtevo vlagatelja priloži tudi kopija grafičnega dela OPN.

Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne  takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Potrdila na namenski rabi zemljišča z vlogo pisno po navadni pošti, po e-pošti na naslov: obcina@komen.si ali osebno v sprejemno pisarno Občine Komen.

 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora - ZUrep-2

Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah  znaša upravna taksa po Tarifni številki 37 - za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča, 22,70 EUR.


Upravno takso se lahko plača:


- s položnico na banki ali pošti

- ali preko e-bančnih storitev

Namen plačila »Plačilo upravne takse«, na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen;

  • številka računa: SI56 0124-9449-0309-166,
  • referenca 11 75485 – 7111002 – 2021.

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

 Obrazci:

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (7).doc

(1) Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa OPN, ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela OPN.

(2) Če se za zemljišče, na katero se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe prostorskega akta, je to treba v potrdilu posebej navesti.

(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda občina. Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

(4)  zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek (=ena taksa). En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih parcel.

 

natisni