temperatura 28°C
smer vetra S
hitrost 0.5m/s

Vloga - pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Opis postopka:

Vlagatelj poda vlogo za spremembo namembnosti zemljišča, če se želi vključiti v postopek sprememb in dopolnitev OPN Občine Komen.

Pobude lahko oddate v času uradnih ur osebno na sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, oziroma lahko pobude posredujete tudi pisno na isti naslov. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@komen.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Zahtevane priloge:

Po navodilih v obrazcu.

 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen (Uradni list RS, št. 77/21)


Občinska taksa:

Skladno z Odlokom o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen (Uradni list RS, št. 77/21) je za obravnavo pobude potrebno plačati takso in sicer:

  • za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200 EUR
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100 EUR
  • za spremembo v primarno rabo (v gozdno, kmetijsko, vodno) se taksa ne plača.

 

V kolikor se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša na večje število parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. V kolikor želite oddati pobudo za več različnih območij, je potrebno oddati več pobud.

Plačilo takse za spremembo namenske rabe je pogoj za obravnavo pobude in vlagatelju pobude ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN.

 

Takso se plača na naslednji transakcijski račun:

-       Naziv prejemnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

-       Namen plačila: Taksa za pobudo

-       Številka računa za fizične osebe: SI56 0124 9449 0326 820

sklic: SI19 »davčna številka vlagatelja« - 07145

-       Številka računa za pravne osebe: SI56 0124 9449 0324 783

sklic: SI19 »davčna številka vlagatelja« - 07137

 

Obrazec: 

pobuda za spremembo namenske rabe prostora 4-22.doc

natisni