temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 1.1m/s

Zahteva za oprostitev plačila upravne takse

 

Zahteva za oprostitev plačila upravne takse

Opis postopka:

Za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah plačujejo taksni zavezanci upravno takso. Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

Taksna obveznost nastane (razen če ni v taksni tarifi drugače določeno):

-  za vloge takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat ko se zapisnik sestavi,

-  za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente; takrat ko se vloži zahteva, da se izdajo,

-  za upravna dejanja, takrat ko se vloži vloga, naj se opravijo.

Takse se določajo v evrih.

Taksne oprostitve določa Zakon o upravnih taksah v III. Poglavju Taksne oprostitve (21. – 28.a člen). V skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUT se zahteva za oprostitev upravne takse vloži ob nastanku taksne obveznosti.

Pravna podlaga:

Zakon o upravnih taksah

Upravna taksa:

Upravne takse ni.

Obrazci:

Zahteva za oprostitev plačila upravne takse.pdf

 

natisni