temperatura 24°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Občine Komen

Opis postopka:

Vlagatelj poda vlogo za spremembo namembnosti zemljišča, če se želi vključiti v postopek sprememb in dopolnitev OPN Občine Komen.

Pobude lahko oddate v času uradnih ur osebno na sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, oziroma lahko pobude posredujete tudi pisno na isti naslov. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@komen.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Zahtevane priloge:

Po navodilih v obrazcu 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 

Taksa: /

Obrazci:

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

 

natisni