temperatura 16°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Objave

Obvestilo o sprejetih ukrepih Vlade RS na področju upravnih in drugih javnopravnih zadev


Datum: 30.03.2020

 

V Uradnem listu RS št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020 je objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ). Zakon je pričel veljati naslednji dan po objavi, t.j. 29. 3. 2020.

 

Zakon med drugim določa naslednje ukrepe na področju upravnih in drugih javnopravnih zadevah:

Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se z zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov.

Tek rokov se ne prekine v posamičnih upravnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena iz 1. člena tega zakona (namen je preprečitev širjenja virusne okužbe).

Upravni organ mora stranko v odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se določi rok, opozoriti o teku roka v skladu s tem zakonom.

Upravni organi o tem, da se rok, ki je bil določen v odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, izdanem pred uveljavitvijo tega zakona, ne prekine v skladu s tretjim odstavkom tega člena, nemudoma obvestijo stranke.

V prekrškovnih zadevah roki ne tečejo.

V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V tem primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah.

V upravnih zadevah se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.

Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa iz 2. člena zakona oziroma najkasneje 2. julija 2020.

Vročanje v prostorih organa se ne opravlja, razen v nujnih primerih, če je takšna vročitev predpisana z zakonom.

Vročanje z javnim naznanilom se opravlja tako, da se sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavi na državnem portalu eUprava.

 Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov, zaradi katerih so bili sprejeti, vendar najdlje do 1. 7. 2020.

 

natisni