temperatura 12°C
smer vetra SV
hitrost 2m/s

Objave

Imenovanje skupnega predstavnika občin v svetu JZ Kosovelova knjižnica Sežana


Datum: 06.11.2020

 

S strani Kosovelove knjižnice Sežana smo prejeli obvestilo o prenehanju mandata svetu javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana v februarju 2021 ter poziv k predlaganju skupnega predstavnika treh občin ustanoviteljic (Divača, Hrpelje – Kozina, Komen).

 

Svet knjižnice šteje šest članov:

– en predstavnik Občine Sežana in en predstavnik občin izven sedeža knjižnice,

– dva predstavnika delavcev knjižnice,

– dva predstavnika uporabnikov.

Predstavnika Občine Sežana imenuje Občinski svet občine Sežana; skupnega predstavnika občin izven sedeža knjižnice pa imenujejo občinski sveti občin izven sedeža knjižnice po sistemu rotacije.

Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, na predlog knjižnice imenujejo vse štiri občine, ki ji potrdijo na občinskih svetih. (10. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana, Uradni list RS 23/2004).

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. (11. člen Odloka)


V štiriletnem obdobju 2021- 2025 tako skupnega predstavnika treh občin ustanoviteljic Divača, Hrpelje – Kozina in Komen imenuje občinski svet Občine Komen.

Vabimo vas, da predloge za kandidata/ko za skupnega predstavnika/co občin izven sedeža knjižnice v svetu javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana posredujete najkasneje do srede, 18. 11. 2020.

David Zega, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

natisni