temperatura 14°C
smer vetra V
hitrost 2.5m/s

Objave

Podaljšanje roka - Poziv za zbiranje predlogov za imenovanje članov občinske volilne komisije Občine Komen


Datum: 14.04.2021

 

Podaljšanje roka za zbiranje predlogov za kandidate za člane občinske volilne komisije Občine Komen do 3. 5. 2021 do 8. ure.

 

Volitve v občinske svete vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov (35. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US; v nadaljevanju ZLV). Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let.

Vabimo vas, da podate predloge za kandidate za člane občinske volilne komisije Občine Komen in sicer za predsednika, namestnika predsednika ter tri člane in njihove namestnike.

Predlog mora vsebovati:

-       naziv predlagatelja,

-       ime in priimek predlaganega kandidata,

-       datum rojstva predlaganega kandidata,

-       naslov stalnega prebivališča ter kontaktne podatke predlaganega kandidata,

-       pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. V primeru, da je predlagatelj kandidat, soglasja ni potrebno priložiti.

V kolikor gre za kandidata za predsednika volilne komisije ali njegovega namestnika, je predlogu potrebno priložiti dokazila, da je kandidat sodnik ali drug diplomirani pravnik.

Predloge za člane občinske volilne komisije: predsednika, namestnika predsednika ter tri člane in njihove namestnike lahko posredujete v pisni obliki na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali na e-poštni naslov: obcina@komen.si.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo upoštevala kot pravočasne tiste predloge, ki bodo prispeli najkasneje do četrtka, 8. 4. 2021 do 12. ure.

David Zega l.r., predsednik

 

 

Obrazec - predlog za kandidata.doc

 

 

 

natisni