temperatura 10°C
smer vetra JZ
hitrost 0.9m/s

Ostala obvestila za občane

Rezultati akcije »Ocenjevanje urejenosti naselij, vrtov oz. okolice hiš na območju občine Komen v letu 2016"


Datum: 27.06.2016

Občina Komen je že drugo leto zaporedoma izpeljala Akcijo ocenjevanje urejenosti naselij, vrtov oz. okolice hiš. Akcija sodi v sklop prizadevanj, da bi svojim občanom zagotovili čim boljše bivalno in tudi poslovno okolje, hkrati pa privabili čim več in čim večkrat tudi obiskovalce od drugod, kar neposredno vpliva na gospodarsko panogo Turizem, ima pa posredno pozitivne učinke tudi na druga področja.

Verjetno se vsi strinjate s trditvijo, da se večina ljudi bolje počuti v okolju, ki je urejeno, skladno, harmonično in funkcionalno – pa naj gre tu za zaprt prostor (sobo, pisarno, trgovino itd.) ali zunanje okolje mesta ali vasi. Urejeni, prijetni prostori so dobri za zdravje (mentalno in fizično) in tudi za t.i. »biznis« pa naj si bo v turizmu, kmetijstvu ali ostalih poslovnih sferah.

Urejenost naselij in občine kot celote vpliva na kvaliteto vsakodnevnega življenja njenih občanov in tudi na poslovno uspešnost tistih, ki so svoje dejavnosti vezali neposredno na ta prostor.

 IZHODIŠČA

 Z namenom spodbujanja boljše urejenosti posameznih naselij se je Občina Komen v letu 2016 odločila, da bodo v ocenjevanje vključena vsa njena naselja in domačije, katere bodo posamezniki prijavili z sodelovanje v akciji. Pet članska komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan, si je v maju in juniju ogledala vsa naselja v občini Komen in vse prijavljene domačije. Osnovni namen terenskih ogledov je bila ocenitev splošne urejenosti že ob ob prihodu in zadrževanju v naselju. Pri tem so bili kot pomoč pri ocenjevanju uporabljeni kriteriji, ki so bili točkovani s točkami od 1 do 5 (objavljeni na spletni strani občine – Povabilo k akciji). Z njimi so bile seznanjene tudi vse vaške skupnosti.

Povzeto na kratko, ocenjevali smo, v kolikšni meri so vasi urejene, pospravljene in čiste, ob hkratnem ugotavljanju koliko ureditveni posegi prispevajo k ohranjanju avtentične podobe kraških vasi – tako grajeni del (stavbe, ograje, tlakovane površine itd.), kot zelene površine oziroma naravni deli vasi.  

REZULTATI

Komisija je odločila naslednje:

Kategorija A: »Najlepše urejeno naselje oz. del naselja«

Tretje mesto si delita dva manjši naselji in sicer:       

- Možci,  zaselek, ki je del vaške skupnosti Brestovica in       

Nadrožica, mala vas na obrobju vaške skupnosti Gorjansko.

Pri »Možcih« se lepo pokaže, kako zelo je urejenost vsake vasi odvisna od odnosa, znanja in prizadevnosti njenih posameznih prebivalcev. V tem naselju smo takoj opazili skrb za vzdrževanje ter številne preproste ureditve. Naj jih nekaj naštejemo: lesena ograja na zidu, ki lepo zaokroža kompleks vinograda in vrtov, domišljeno načrtovani podporni zidovi novih vinogradov, čista in urejena okolica avtobusnega postajališča, vaške kapelice, dostopi do hiš so urejeni, nikjer ni opaziti nepotrebne navlake. Tisti, ki se večkrat vozimo mimo Možcev, vemo, da je skrb za skladnost in urejenost zaselka mogoče zaznati v vsakem obdobju leta.  

MOŽCI
MOŽCI
MOŽCI

 

 

 

 

 

 

Nadrožica. Ta res majhna kraška vas očara najprej ob prihodu, ko se vanjo pripelješ mimo lepi kraških travnikov s suhozidi in mimo lepo urejenega vinograda. Vasica se v nadaljevanju pokaže s pretežno skladno obnovljenimi domačijami in izstopajočimi malimi uličnimi zasaditvami. Namesto plevelov ob poteh rastejo Krasu prilagojene rastlin, ki obogatijo skupni prostor.

 

NADROŽICA
NADR
 

 

 

 

 

 

Drugo mesto je v letu 2016 zasedel Klanec.

Klanec se je z nadpovprečno urejenostjo izkazal že v letu 2015, ko je zasedel prvo mesto. V letošnjem letu je ohranil vse lanske kvalitete in jih še malo nadgradil Zamenjava dotrajanih sivk ob vaškem spomeniku, urejanje vaške štirne. Klanec predstavlja prijetno bivalno okolje, kjer se, kljub zelo enostavnimureditvam, čuti stalna skrb za skupni prostor.

klanec
klanec
klanec

 

 

 

 

 

 
 

Prvo nagrado si je zaslužila vaška skupnost Kobjeglava-Tupelče.

Tako oceno si je prislužila z dobro splošno urejenostjo vseh delov vasi, tako v Kobjeglavi kot v Tupelčah. Delo skrbne roke se opazi pri novih zasaditvah, ureditvi zeliščnega vrta ob cerkvi, stalni skrbi za zasaditve ob dvorani, kalih… Rastline so dobro izbrane, kulturno in naravno prilagojene temu prostoru. Naselje je celostno urejeno, skrb za urejeno okolje je že prerasla v kontinuiteto. To se vidi v počiščenih in pokošenih klancih, urejenem in ozelenjenem eko otoku in še v marsičem.  

kobjeglava
 
kobjeglava
 
kobjeglava

 

 

 

 

 

 Kategorija B: »Najlepša zunanja ureditev (vrtovi, dvorišča, rastlinje, celostna ureditev)«

Žal je v tej kategoriji prispelo malo prijav oz. predlogov, zato že takoj na začetku vabimo občane, da se v prihodnje bolj pogumno prijavljajo.

Vemo, da je na Krasu kar nekaj izjemno dobro, celo zgledno urejenih domačij, tako stavbnih delov kot borjačev, vrtov ali drugih površin. Pri tem ni pomembno, kako velika je domačija oziroma hiša ali kako bogate so njene zasaditve. Tudi pri ocenjevanju teh se je komisija oprla na zastavljene kriterije in jih ocenila s točkami od 1 do 5.

Iskali smo domačijo, hišo oziroma širšo ureditev z dobro, prostoru skladno arhitekturno zasnovo in dobro vzdrževanimi vsemi grajenimi deli, s prostoru skladno vrtno zasnovo, z dobro vzdrževanimi sestavnimi deli in izborom rastlin, ki so kulturno in naravno prilagojene Krasu. Take domačije med prijavljenimi nismo našli, zato prve nagrade nismo podelili.

Tretje mesto komisija podeljuje domačiji družine KRAPEŽ iz Kobdilja(Kobdilj 5e)

Komisijo so prepričale preproste in dovršene vrtne zasaditve. Tudi v tem primeru ne gre za tipično kraško hišo, vrt ni bujno cvetoč. Domišljeno zasajene rastline se lepo dopolnjujejo z vrtnimi elementi, tako, da vrt z okolico deluje umirjeno in sveže.    

krapez
krapez

 

 

 

 

 

 

Drugo nagrado smo podelili družini Krt, Hruševica 40.

V njihovem primeru ne gre za tipično kraško domačijo, pač pa za hišo v vrtom. Iz njenih arhitekturnih elementov je razvidno, da je bila po vsej verjetnosti zgrajena v 70-tih ali 80-tih letih prejšnjega stoletja, po tedanjih možnostih in takratni »modi«. Glede na postavljene izhodiščne kriterije ocenjevanja domačije kot celote, vključno z grajenimi deli,  torej ne moremo postaviti kot zgled. Je pa komisijo prepričala z izjemno skrbjo za vzdrževanje hiše in vrta, prisotnostjo in lepim prepletom različnih vrtnih elementov – od okrasnega vrta pred hišo, do zelenjavnega vrta in vinograda za hišo. Pozitiven odnos do kraške dediščine se kaže skozi bogato in lepo urejeno zbirko starih predmetov, ki kvalitetno nadgrajuje družabni prostor.

krt
krt
krt


 


 

 


SPLOŠNE UGOTOVITVE

Ob terenskih ogledih smo opazili še veliko lepih in pametnih ureditev, ki pa v okviru naselij kot celote niso prišli tako do izraza, kot omenjeni. Ob sočasnem ogledu vseh naselij smo žal lahko tudi potrdili, da splošno stanje urejenosti naselij v občini kot celoti ni na želenem nivoju. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da ponekod tudi novi posegi, nove ureditve, v katere občani vlagajo znatna sredstva, skupnosti ne peljejo v pravo smer.

Splošna ugotovitev je, da  v večini vasi izstopa problem ekootokov. Ne toliko zaradi neurejenosti (območja ekootokov so sicer urejena, čista, ne nasmetena), problem je v lokaciji zabojnikov. Ti so skoraj povsod locirani ob glavnih vpadnicah v vas, tako, da je to prvi "motiv, ki ga obiskovalec opazi ob vstopanju v naselje.

Drugi zelo moteč element, ki ga je komisija marsikje opazila, so navozi raznih materialov, odsluženih avtomobilov itd...Deponije gradbenih odpadkov, skladovnice raznih drv, lesa, plastike, starih kmetijskih strojev, se nahajajo na vrtovih in klancih, večkrat so prislonjeni ob stene hiš, ponekod to popolnoma uničuje podobo vasi oz dela vasi.

Razumemo, da na urejenost ali neurejenost stavb in skupnega prostora vpliva mnogo dejavnikov, tudi ekonomski in demografski, vendar želimo omeniti, da obstaja kar nekaj vasi, ki prav zaradi zgoraj naštetega zelo izstopajo  v negativnem smislu celostne ureditve.  Zakaj je stanje v enih in drugih tako kot je, najbolje vedo vaščani sami. Želimo, da bi bili dobri zgled vsem ostalim ter da bi tudi tiste, ki trenutno izstopajo v negativnem smislu, spodbudili k boljši skrbi za svoj bivalni prostor.

ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILO

Člani komisije smo imeli tekom akcije to prijetno nalogo, da smo si ogledali res vsa naselja občine Komen. Izkazalo se je, da marsikateri član/ica komisije v določeni vasi oz. zaselku še ni bil, zato nam je bilo ocenjevanje še večji izziv. Vsem občanom bi priporočili, da se tu in tam zapeljejo skozi te naše, kljub vsemu, lepe vasi in jih poskusijo opazovati z očmi naključnega obiskovalca, turista...Le na ta način se ustvari podoba, ki jo odnesemo s seboj. O kraju, o ljudeh, ki tam živijo.

Namen naše akcije je samo ta, da bi bila ta podoba čim lepša in naš skupni ponos.

Besedilo: arhitektka Nataša Kolenc, predsednica Komisije za ocenjevanja urejenosti naselji, vrtov oz. okolice hiš na območju občine Komen v letu 2016.

natisni