temperatura 12°C
smer vetra V
hitrost 1.8m/s

Ostala obvestila za občane

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije


Datum: 07.09.2016

 

Na posameznih območjih naše občine tudi letos opažamo rastišča pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisifolia). O pojavu ambrozije smo bili obveščeni tudi s strani nekaterih vaških skupnosti. Gre za eno najbolj alergenih rastlin, ki povzroča zdravstvene težave mnogim ljudem. 

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po vsej državi. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.

Obvezno zatiranje od leta 2010

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia so edine škodljive rastline, ki jih je treba pri nas zakonsko zatirati.

Ta ukrep velja od leta 2010, ko je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni lis RS 63/2010), ki je opredelil pelinolistno ambrozijo in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih se izvajajo fitosanitarni ukrepi.

V skladu z omenjenim zakonom ter Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni lis RS 63/2010) je predpisano obvezno zatiranje te rastline.

Ambrozijo so dolžni uničiti lastniki zemljišč

Pomembno je opozoriti, da so v skladu s predpisi imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. To velja za upravljalce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljalce ali najemnike zemljišč.

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni lis RS 63/2010) določa, da mora imetnik zemljišča, na katerem ta rastlina raste, odstraniti rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se rastlina v tej rastni dobi ne obraste več. Imetnik zemljišč mora opraviti tudi nadaljnja redna opazovanja zemljišč vse do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je treba košnjo ali druge ukrepe (zatiranje z ustreznimi herbicidi) izvajati celotno rastno dobo, da preprečimo širjenje s tvorbo novih semen. Na to opozarjajo tudi na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

OBVESTILO ZATIRANJE AMBROZIJE.pdf

Priporočila za zatiranje ambrozije na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih so dostopna na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so na voljo tudi ostale informacije v zvezi z ambrozijo.

 www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2013/Skodljive_rastline/PRIPOROCILA_AMBROZIJA_2014_splet.pdf

Za strokovno pomoč se občani lahko obrnejo tudi na Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

http://www.kmetijskizavod-ng.si/

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov povezanih z ambrozijo izvaja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varovanje rastlin, ki je del Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pozivamo vse vaške skupnosti oz občane, naj bodo pozorni na pojav pelinolistne ambrozije v svojem okolju in temu primerno ukrepajo.

Občinska uprava

 

ambrozija
ambrozija

natisni