temperatura 18°C
smer vetra J
hitrost 6.8m/s

Ostala obvestila za občane

Projektno povezovanje kraško-brkinskih občin za izboljšanje kakovosti bivanja občanov


Datum: 29.09.2020

LAS

Zadnje desetletno obdobje na območju Krasa in Brkinov je minilo v znamenju številnih projektov, s katerimi so se občine Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Sežana pristopile tako k nadgradnji obstoječe infrastrukture kot k zagotavljanju nesnovnih nadgradenj idejnih zasnov in vzpostavljenih sodelovanj, ki prebivalcem vseh štirih občin zagotavljajo mehanizme za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter pomembno izboljšujejo kakovost bivanja občanov.

Povezovanje kraško-brkinskih občin je mogoče zelo jasno ponazoriti v treh skupnih projektih, ki se izvajajo na urbanih območjih LAS Krasa in Brkinov:

-          »Včeraj za jutri«, s polnim nazivom »Projekt za lokalni razvoj – ohranjanje dediščine za prihodnje rodove« (nosilec: Občina Sežana);

-          »Staro sejmišče – novo stičišče«, s polnim nazivom »Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah« (nosilec: Občina Hrpelje-Kozina);

-          »Večnamenski objekt v Divači« (nosilec: Občina Divača), ki so sofinancirani iz evropske kohezijske politike, in sicer s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

 

Med projekti, ki se zaključujejo na urbanih območjih LAS Krasa in Brkinov, je Občina Komen vpeta v vse zgoraj naštete projekte kot partner, ki aktivno prispeva k njihovem uresničevanju. Projekt za lokalni razvoj – ohranjanje dediščine za prihodnje rodove, z okrajšano različico imena »Včeraj za jutri« kot rdečo nit opredeljuje ohranjanje dediščine za prihodnje rodove. Projektni partnerji so aktivnosti usmerili v medgeneracijsko druženje in prenos znanj med generacijami. Poleg občin Krasa in Brkinov v projektu sodelujejo tudi Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov Sežana, Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Socialno podjetje Brinjevka d.o.o., so.p.. Premišljen koncept aktivnosti, tudi na območju divaške občine, je usmerjen v konkretne in prebivalcem vseh štirih občin dostopne rezultate projekta »Včeraj za jutri«, med drugim z zasnovo ureditve oz. preureditve obstoječega parka v Spominski park v Sežani in organizacijo javnih prireditev in ureditvijo zunanjosti Interpretacijskega centra kraške vegetacije (ureditve dostopa za gibalno ovirane osebe in sanitarije, dostopne za tudi za gibalno ovirane osebe) ter ozaveščanju o razvoju socialnega podjetništva v okolju, prenos tradicionalnih znanj na mlajše generacije s tematskimi delavnicami za širšo javnost.

Projekt »Večnamenski objekt v Divači« vključuje večnamenski objekt pravilne pravokotne oblike, ki je dostopen gibalno oviranim osebam, kar je njegova največja prednost. Nahaja se v samem občinskem središču v Divači, kjer utrip naselja najbolj intenziven, s postavitvijo večnamenske dvorane pa se ustvarja sodoben mestni prostor, ki izboljšuje kakovost bivanja tako prebivalcev kot obiskovalcev. Dostopnost večnamenskega objekta narekuje tudi njegovo odprtost, saj je namenjen otrokom, ženskam, gibalno oviranim osebam in ranljivim skupinam za izvedbo delavnic, dogodkov, promocij, degustacij, prikazov dobrih praks in spontanem druženju.

Projekt oživitve nekdanjega sejmišča v Hrpeljah »Staro sejmišče – novo stičišče«, v katerega je vključena tudi Občina Divača, zajema rekonstrukcijo nekdaj najživahnejšega dela Hrpelj. Prostor trgovanja in druženja (staro sejmišče) je skozi čas izgubil obe funkciji, zato je območje dobilo novo namembnost tako za domačine kot obiskovalce z novim postajališčem za avtodome s pripadajočo infrastrukturo. S ciljem ustvarjanja novega stičišča in prostora medgeneracijskega druženja se je med urbano opremo dodalo elemente, ki prostor namenjajo tudi domačinom: večje otroško igrišče, klopi, pametno klop ter električna kolesa s polnilnico. Projekt pomembno vpliva tudi na varovanje okolja, saj spodbuja alternativne oblike mobilnosti.

Občina Komen je ob skupnih projektih, ki se izvajajo na urbanih območjih LAS Krasa in Brkinov  v zadnjih petih letih vključena tudi v številne druge aktivnosti, ki so usmerjene v pripravo prihodnjih projektov. Med njimi izpostavljamo kar štiri: CAK – Center za Arhitekturo Krasa, Debela Griža, Celostno podoba Štanjela in projekt Promocija turističnih poti Komenskega Krasa.

CAK - Center za arhitekturo Krasa je referenčna točka za informacije in znanje o arhitekturni dediščini matičnega Krasa. Njegovo delovanje je usmerjeno predvsem v širitev znanj za kakovostni razvoj in varovanje prostora in arhitekture Krasa.  Zasnovan je kot stičišče formalnega in neformalnega delovanja različnih deležnikov, ki se v svojem delovanju dotikajo izjemno bogate dediščine območja. Informacijski točki je dodana tudi manjša knjižnica, arhiv knjižničnega fonda o arhitekturi Krasa in njegovega najpomembnejšega arhitekta Maksa Fabianija ter stalna zbirka o Maksu Fabianiju v štanjelskem gradu.

Projekt z naslovom Predstavitev vasi Volčji grad in železnodobnega gradišča Debela griža ali krajše Debela Griža se osredotoča na raziskovanje, zbiranje, objavo in predstavitev vsega razpoložljivega gradiva o naselju Volčji Grad in o železnodobnem gradišču Debela Griža v neposredni bližini naselja. Prav omenjeno gradišče je eno od najbolje ohranjenih iz »kulture kaštelirjev«. Deli več že izvedenih raziskav kažejo na neprekinjeno poselitev našega kraja v zadnjih 5.000 letih. Ker so podatki razdrobljeni po arhivih vseh držav, katerih del je bilo naše območje, želimo v okviru projekta gradivo zbrati, ustrezno urediti, raziskati in objaviti znanstvenem zborniku. Projekt predvideva podelitev ene večje ali dveh manjših raziskovalnih štipendij za diplomsko ali podiplomsko delo študentov na Univerzi na Primorskem; strokovno ureditev zbrane vsebine; pripravo vsebine za tisk poljudne zgibanke in znanstvenega zbornika; objavo vsebine na občinski spletni strani; ureditev predstavitve zbranih vsebin v vaškem domu na predstavitvenih panojih; označitev vseh v naravi vidnih odkritij z označitvenimi tablicami; predstavitev projekta na predstavitvenih večerih v okoliških krajih.

V naravi še vidne elemente bomo v primeru, če to ne bo ogrožalo njihovega obstoja, označili s predstavitvenimi tablicami. Povzetke raziskave bo predstavljen tudi v stalni razstavi v vaškem domu na Volčjem Gradu, natisnjen bo zbornik (300 izvodov), ki bo brezplačno dostopen akademskim knjižnicam in bo služil kot protokolarno darilo.

Projekt Debela Griža v okviru LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa s spodbujanjem društvene aktivnosti pomembno izboljšuje kakovost življenja na podeželju, ohranja tradicijo in kulturno dediščino ter s tematsko potjo povezuje kulturne znamenitosti železnodobnega gradišča. Projekt bo imel velik vpliv na povezovanje domačinov in zavedanje o pomembni dediščini,
ki se nahaja v neposredni bližini njihovih domov. Vplivala bo tudi na porast projektov
s področja ohranjanja dediščine na celotnem območju LAS.

Projekt Celostna podoba Štanjela (daljše Ureditev celostne podobe Štanjela in označitev ter oživitev turističnih poti po Štanjelu in Kobdilju) je na območju ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja med letoma 2012 in 2013 prinesel številne pomembne pridobitve:

-          celostno grafično podobo Štanjela (s Kobdiljem),

-          novo spletno stran območja v kar petih jezikih,

-          turistično promocijsko gradivo (trganka in brošura) v petih jezikih in

-          nove pojasnjevalne in usmerjevalne table (izdelava in postavitev), katerih namen je označitev in oživitev turističnih poti po Štanjelu in Kobdilju.

Občina Komen je preko LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa pridobila sofinanciranje s sredstvi 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (LEADER).

Med aktivnostmi Občine Komen je še en pomemben projekt, tj. Promocija turističnih poti Komenskega Krasa. Projekt nadgrajuje dozdajšnja prizadevanja za urejenost in turistično privlačnost celotnega območja ter privabljanja aktivnih obiskovalcev. Projekt inovativno povezuje, zaokrožuje in nadgrajuje parcialne projekte na področju urejanja kolesarskih poti in čezmejnih poti ter poti na območju Štanjela in Kobdilja (pojasnjevalne table, spletna stran, turistični zemljevid Komenskega Krasa, nadgradnja spletne strani z interaktivnim zemljevidom tematskih, pohodniških in kolesarskih poti, ki omogoča izbiro individualne poti na podlagi želenih kriterijev).

Med najpomembnejšimi rezultati projekta Promocija turističnih poti Komenskega Krasa velja izpostaviti:

-          turistični zemljevid Komenskega Krasa (merilo 1:30.000, z vrisanimi turističnimi znamenitostmi, označenimi ali priporočenimi tematskimi, pohodniškimi in kolesarskimi potmi na območju Komenskega Krasa v nakladi 5.000 izvodov),

-          nadgrajena turistična spletna stran Komenskega Krasa www.stanjel.eu z interaktivnim zemljevidom turističnih poti in možnostjo izbora želene poti ter izvoza podatkov,

-          30 usmerjevalnih tablic, postavljenih ob turističnih poteh in 10 pojasnjevalnih tabel v nekaterih vaških središčih,

-          Predstavitev projekta, turističnega promocijskega gradiva, orodij in opreme, ki je bila pridobljena v okviru projekta, novinarjem in širši javnosti.

-           

Projektne aktivnosti, ki se izvajajo na urbanih območjih Krasa in Brkinov, utrjujejo tradicionalno povezanost občin, območja, aktivnosti, infrastrukturne opremljenosti in ljudi v širšo skupnost, ki ne temelji zgolj na geografski bližini ampak tudi naravni, dediščinski, kulturni in turistični povezanosti območja.   

 

Janja Novoselc, KASPR

 

natisni