temperatura 8°C
smer vetra V
hitrost 0.8m/s

Razpisi

Javni razpis za podelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komen za leto 2010 - ZAKLJUČEN


Datum: 30.04.2010

V Uradnem listu RS št. 34 z dne 30.04.2010 je objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komen.
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2010.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do petka, 12. novembra 2010 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oz. programi, izvedeni v letu 2010.

Prijava na razpis mora biti vložena na obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. V kolikor prijavitelj odda več vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici.

Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21 dni po objavi v Uradnem listu RS (petek, 21. maj 2010).

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane oziroma oddane na pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa priimek in ime in naslov vlagatelja.

RAZPIS JE ZAKLJUČEN.

Prejemniki sredstev po posameznih ukrepih razpisa:

Dodeljena sredstva - razpis 2010.xls

 

natisni