temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.3m/s

Razpisi

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2019 - rok prijave petek, 18. 10. 2019.


Datum: 27.09.2019

V Uradnem listu RS, št. 58/2019 in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2019. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 za skupinske izjeme in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 »de minimis«. 

V letu 2019 bo Občina Komen sofinancirala naslednje ukrepe:  

-  Ukrepi A (skupinske izjeme): Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) in Sofinanciranje zavarovalnih premij.

 -  Ukrepi B (»de minimis«): Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov; naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov;

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu v zapečateni ovojnici. V kolikor prijavitelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici.  

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 18.10.2019.  

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane (priporočeno) po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO – SKUPINSKE IZJEME ali DE MINIMIS«, na hrbtni strani ovojnice pa ime in priimek ter naslov prijavitelja

Vsi obrazci so na voljo na spletni strani Občine Komen (www.komen.si) in v sprejemni pisarni občine Komen.  

JR_spodbujanje_kmetijstva_2019_razpis.pdf

JR_obrazecA_2019.pdf

JR_obrazecB_2019.pdf

SKLEP KOMISIJA JR KMETIJSTVO.pdf

 Razdeljena sredstva JR kmetijstvo 2019.pdf

 

natisni