temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.3m/s

Razpisi

SPREMEMBA! -Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020


Datum: 27.03.2020

Spremenjen je rok prijave na razpis - objavljeno v Uradnem lisru RS, št. 35/20 dne 27.3.2020

Občina Komen je 6. 3. 2020 v Uradnem listu RS, št. 14/2020 objavila Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020

Namen pomoči je spodbujanje zaposlovanja in dvig gospodarske aktivnosti. Sredstva se bodo dodeljevala za tri vrste ukrepov:

1.      spodbujanje odpiranja novih delovnih mest

2.      spodbujanje samozaposlovanja

3.      spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedeni v razpisu.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti na naslov: Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen

Rok prijave je 30. 6. 2020.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Komen.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš; v nadaljevanju ZUT) v skupni višini 22,60 EUR. Plačilo je možno v času uradnih ur v računovodstvu Občine Komen ali na račun Občine Komen št. SI56 01249-4490309166, s sklicem: 11 75485-7111002.

Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Obcini Komen.pdf

Javni razpis.pdf

Sprememba javnega razpisa.pdf

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2019 in 2020.docx

Razpisna dokumentacija - odpiranje novih delovnih mest 2019 in 2020.pdf

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2019 in 2020.docx

Razpisna dokumentacija - samozaposlovanje 2019 in 2020.pdf

Razpisna dokumentacija  -tezje zaposljive osebe.DOC

Razpisna dokumentacija - tezje zaposljive osebe.PDF

porocilo o izvedenem javnem razpisu.pdf

 

 

natisni