temperatura 16°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2020


Datum: 25.08.2020

Občina Komen je 21. avgusta 2020 v Uradnem listu RS št. 113/20, na straneh 1827-1829 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2020.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

 

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

 

Prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem koledarskem letu, vendar najkasneje do 30. oktobra 2020.

 

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (30. oktober 2020) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.

 

javni razpis_2020.pdf

Merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav.doc

Navodilo vlagateljem za prijavo na JR.doc

obrazec končno poročilo.doc

Obrazec št. 1 - Prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o financiranju iz občinskega proračuna.doc

vzorec pogodbe.doc

zahtevek za izplačilo sredstev.docx

 

sklep o potrditvi predloga razdelitve sredstev.pdf

 

 

natisni