temperatura 15°C
smer vetra V
hitrost 2.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

16. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 9. 6. 2021 ob 17. 00 uri v prostorih Vaškega doma v Tomačevici


Datum: 31.05.2021

Obvestilo z dne 7. 6. 2021:

SPREMEMBA KRAJA IZVEDBE 16. REDNE SEJE:

SEJA SE IZVEDE V VAŠKEM DOMU V TOMAČEVICI.

 

Sklic 15. redne seje Občinskega sveta Občine Komen

Sklic seje

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Pregled in realizacija sklepov ter potrditev zapisnika 15. redne seje

 Realizacija sklepov 15. redne seje 5.5.pdf

Osnutek zapisnika 15. redne seje z dne 5. 5. 2021

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4.    Seznanitev s predvidenim delovanjem Dnevnega centra za starejše občane v Komnu

5.    Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za zamenjavo nadgradnje gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Komen

Gradivo k 5. tč

poročilo_poškodba_GVC_16-25_22032021.pdf

6.    Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2021/2022

Gradivo k tč. 6

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST IN STEVILO ODDELKOV ZA SOLSKO LETO 2021-2022 (2).pdf

7.    Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda v Podružnični šoli Štanjel

Gradivo k 7. tč

8.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2020 – seznanitev

Gradivo k tč. 8

LETNO POROCILO O IZVAJANJU GJS ZA LETO 2020 - ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPA (2).pdf

9.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2020 – seznanitev

Gradivo k tč. 9

LETNO POROCILO O IZVAJANJU GJS UREJANJA IN VZDRZEVANJA POKOPALISC ZA LETO 2020.pdf

10.    Predlog Sklepa o potrditvi Letnega plana izvajanja dejavnosti na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen

Gradivo k tč. 10

11.    Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Gradivo k tč. 11

12.    Predlog Sklepa o predlaganju kandidata za predstavnika delničarjev občin v Nadzorni svet Komunalnega stanovanjskega podjetja d.d. Sežana za mandatno obdobje 2021-2025

Gradivo k tč. 12

Zapisnik 5. dopisne seje (28.5.-31.5.pdf

13.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 305/11 k.o. 2419 Koboli, 3545/38 k.o. 2412 Komen in 2715/6 k.o. 2415 Kobjeglava

Gradivo k tč. 13

14.  Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2021

PREDLOG REBELANSA-1 PRORACUNA OBCINE KOMEN ZA LETO 2021.pdf

REBALANS-1 PRORACUNA ZA LETO 2021 - NRP OBRAZLOŽITEV.pdf

14. REBALANS-1 PRORACUNA ZA LETO 2021 - OBRAZLOZITEV.pdf

14. REBALANS-1 PRORACUNA ZA LETO 2021 - SPLOSNI IN POSEBNI DEL.pdf

15.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 ODGOVOR NA SVETNISKO VPRASANJE - CEPLJENJE IN TESTIRANJE NA COVID-19.pdf

ODGOVOR NA SVETNISKO VPRASANJE - VISOKA REALIZACIJA POSTAVKE VARSTVO VOZACEV V.pdf

ODGOVOR NA VPRASANJE STOJANA TAVCARJA - MAG.pdf

 


PREDLOG RAZŠIRITVE DNEVNEGA REDA 16. REDNE SEJE:

Predlog razširitve DR.pdf

Gradivo k novi 15. točki - predlog obvezne razlage.pdf

Gradivo k novi 16. točki predlog sklepa sprememba OPN.pdf

 

Potrjen zapisnik-16. redna seja

Potrjen zapisnik-9. dopisna seja OS

 

 

 

natisni