temperatura 17°C
smer vetra JZ
hitrost 2.5m/s

Sporočila za javnost

Škoda v kmetijstvu (Pozeba in Suša)


Datum: 08.08.2017

Pozeba 2017

Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela Sklep za ocenjevanje škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom.

89222Sklep ocena Pozeba 2017.pdf

Potencialni oškodovanci (nosilci kmetijskega gospodarstva) so že prejeli na dom predtiskane obrazce za prijavo škode zaradi posledic pozebe, ki jih morajo dopolniti z odstotki poškodovanosti posameznih kultur in podatki o površini poškodovane kulture ter priložiti dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic ipd). Kot podlaga so bili upoštevani vhodni podatki o prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, ki so jih ugotovili Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZ Slovenije, podatki o poljščinah in površinah iz uradnih evidenc Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter karte dnevnih minimalnih temperatur zraka za celotno območje Slovenije Agencije RS za okolje, ki so se obdelali v aplikaciji AJDA.

Pomembno je poudariti, da se škoda zaradi pozebe, suše ali toče oceni na posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1ha primerljivih kmetijskih površin.

Prizadete kulture v Občini Komen po Pozebi 2017 so:

- breskve (namizne) šifra 604,

- grozdje belo za predelavo, šifra 30020,

- grozdje rdeče za predlavo, šifra 30010,

- jabolka I. kakovost, šifra 601.

 

Nosilec kmetijskega gospodarstva dostavi izpolnjen obrazec z odstotki poškodovanosti posamezne kulture in podatki o površini poškodovane kulture ter podpisan obrazec s priloženimi dokazili na pristojno občino najkasneje do 23. 8. 2017. Pristojna občina bo sprejem obrazca potrdila z datumom prejema.

V kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje, s strani URSZR ni prejel prednatisnjenega obrazca, lahko škodo po pozebi 2017 vseeno prijavi na občini na priloženem obrazcu ter priložo dokazila.

Vsi, ki bodo vložili obrazec za uveljavljanje škode po Pozebi 2017, morajo obrazcu obvezno priložiti dokazila (fotografije, cenilne zapisnike ipd.).

 Obr_2_09_PT.pdf

 

Občinske in regijske komisije bodo v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji opravile kontrolne preglede poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu do 15. 9. 2017.

Povzeto po spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Suša 2017

Na podlagi obvestila URSZR z dne 2. 8. 2017 smo bili seznanjeni, da bo za Sušo 2017 priglašena pomoč na koruzi, zelenjavi na prostem, oljnih bučah in travinju.

V ponedeljek, 7. 8. 2017 se je sestala občinska komisija, ter na podlagi ogleda terena sprejela okvirno oceno poškodovanosti kmetijskih kultur zaradi suše v skladu z navodili URSZR (travinje, krompir pozni), pri čemer je upoštevala navodila URSZR. Občinska komisija je v zapisniku posebej poudarila, da je suša na tem območju poleg kultur, za katere bo priglašena pomoč za Sušo 2017, v največji meri prizadela grozdje belo/ rdeče za predelavo, da suša še vedno traja ter da bo dejanska ocena mogoča šele po spravilu pridelka.

 

 

 

 

natisni