Skoči na vsebino

Zbiranje predlogov projektov

Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v Občini Komen, ki je dopolnil/-a 15 let. Za projektni predlog za skupni mladinski projekt je najvišja dopustna starost 29 let.

 

MERILA ZA UPRAVIČENOST PROJEKTOV

Projektni predlog bo upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

1.     izvedba mora biti v pristojnosti Občine Komen;

2.     izveden bo na območju Občine Komen;

3.     ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali občinskimi odloki Občine Komen;

4.     je finančno ovrednoten v višini med 2.000 evrov in 6.000 evrov* za vaške projekte, oziroma med 2.000 evrov in 10.000 evrov za mladinske projekte;

 

in hkrati izpolnjuje najmanj enega izmed naslednjih kriterijev:

1.     prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkov – koši za smeti);

2.     ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;

3.     ustvarja pogoje za pospeševanje razvoja turizma v občini;

4.     ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;

5.     ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: ureditev obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter obstoječih otroških igrišč**;

6.     prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter drugih javnih površin;

7.     prispeva k večji vključenosti mladih v našo družbo ali zagotavlja mladim boljše pogoje za njihov osebni razvoj.

 

*Vaški projekt je lahko upravičen tudi v primeru, da presega zgornjo mejo 6.000 evrov, če predlagatelj projekta predhodno pridobi pisno soglasje vaškega odbora vaške skupnosti, da bo razliko med 6.000 evri do celotne višine projektnega predloga zagotovil iz vaške glavarine.

**Novogradnje igrišč za šport in rekreacijo in otroških igrišč niso predmet investicij v okviru projekta participativnega proračuna.

 

Projektni predlogi morajo prispeti najkasneje do 16. 9. 2019 do 24.00 ure po elektronski pošti na naslov: obcina@komen.si, po navadni pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. V primeru oddaje na pošti kot datum oddaje šteje poštni žig.

Projektni predlogi morajo biti popolni in podani ob upoštevanju pogojev ter v roku. Anonimnih predlogov in predlogov, ki niso popolni oziroma ne vsebujejo popisa in ocene stroškov, pri obravnavi ne bomo upoštevali. Občanke in občani imate tudi možnost, da se v primeru predlaganja vaških projektov predhodno posvetujete s predsednikom vaške skupnosti oziroma v primeru mladinskega projekta s predsednikom Komisije za mlade in prireditve.

OBRAZEC ZA ODDAJO PREDLOGA.pdf

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA