Skoči na vsebino

Izvedba glasovanja

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo na zborih vaščanov po posameznih vaških skupnostih v prvi polovici meseca novembra 2019. Točen razpored po vaških skupnostih bo objavljen naknadno.

Glasovalo se bo samo za tiste projekte, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost projektov in bodo uvrščeni na listo za glasovanje. V vsaki vaški skupnosti se bo glasovalo za predlagane projektne predloge za tisto vaško skupnost, v kateri bo potekalo glasovanje in za skupen mladinski projekt.

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini Komen, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument. Za potrebe glasovanja se bo vzpostavila evidenca udeležencev. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu in v tisti vaški skupnosti, v kateri ima stalno bivališče.

Glasuje se lahko samo za en vaški projektni predlog, mladi, od dopolnjenega 15. leta do dopolnjenega 29. leta, pa poleg tega še za en skupen mladinski projektni predlog. Iz občinskih proračunov za leti 2020 in 2021 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na zboru vaščanov posamezne vaške skupnosti prejeli največje število glasov. Vsaki vaški skupnosti v okviru projekta participativnega proračuna pripada 6.000 evrov za financiranje projekta. V kolikor je vrednost vaškega projekta, ki prejme največ glasov, enaka ali nižja od 4.000 evrov, se bo po potrebi za preostanek neporabljenih sredstev izvedlo še drugi krog glasovanja o tistih projektih, katerih ocenjena vrednost je nižja ali enaka višini neporabljene kvote. Drugi krog glasovanja za vaške projekte ni potreben, če je med takimi projekti zgolj en sam projekt.

V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA