Skoči na vsebino

Integriteta in preprečevanje korupcije

Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.  

Vsakdo lahko komisiji ali drugemu pristojnemu organu poda prijavo o koruptivnem ravnanju v državnem organu, lokalni skupnosti, pri nosilcu javnih pooblastil ali drugi pravni osebi javnega ali zasebnega prava ali o ravnanju fizične osebe, za katero verjame, da ima znake korupcije. Komisija in drugi pristojni organi morajo prijavitelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih oziroma postopanju. Identitete prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki v zvezi s prijavo resnični, kar ocenjuje komisija, ni dovoljeno ugotavljati ali razkrivati.

Zlonamerna prijava se kaznuje kot prekršek po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije z globo od 1000 do 2000 EUR. 

Integriteta je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. 

 

Lobiranje je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov ter uprav lokalnih skupnosti, ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, izvedenih po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Za dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati na vsebino ali postopek prej navedenih odločitev. 

Informacije in obrazci s področja lobiranja (Komisija za preprečevanje korupcije)

Komisija za preprečevanje korupcije je v okviru projekta "Transparentnost" zasnovala in izdelala spletno aplikacijo Erar, katere namen je povečati transparentnost in nadzor nad porabo javnih sredstev.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Preglednica - nezdružljivost funkcij.pdf

 

Pri pripravi predpisov občina sledi smernicam in navodilom Ministrstva za javno upravo, Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem ter Komisije za preprečevanje korupcije.

V ta namen zagotavlja pripravo in objavo občinskih splošnih aktov v skladu z veljavno zakonodajo na področju dostopa do informacij javnega značaja. Poleg navedenega občina skrbi tudi za urejenost sledljivosti priprave predpisov in sodelujočih pri njihovi pripravi (t.i. zakonodajna sled). Osnovni namen zakonodajne sledi je razkritje lobiranja kot metode delovanja interesnih skupin ter beleženje celotne dejavnosti vseh udeležencev v procesu zakonodajnega odločanja. V ta namen občina preko Kataloga informacij javnega značaja objavlja sledljivost sprememb predpisa ter dejavnost udeležencev v procesu sprejemanja predpisov. Skladno z navedenim občina ob objavi predloga predpisa z namenom zagotavljanja transparentnosti postopka sprejemanja akta posreduje v svetovni splet tudi osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi akta (5. odstavek 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja).

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA