Skoči na vsebino

Vloge in obrazci

Seznam vlog in obrazcev Občine Komen z opisi postopkov, seznami zahtevanih prilog, pravne podlage in ostalimi potrebnimi informacijami za oddajo posamezne vloge.

Opis postopka:

229. a člen Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da se lahko stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega odločba, do poteka roka za pritožbo odpove pravici do pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik.

 • Odpoved pravici do pritožbe je možna po vročitvi odločbe, če zakon ne določa drugače.
 • Odpoved pravici do pritožbe se ne more več preklicati.
 • Odpoved pravici do pritožbe učinkuje od dneva, ko organ dobi pisno izjavo oziroma ko stranka da izjavo ustno na zapisnik.

Pravna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku

Upravna taksa:

Upravne takse ni.

Obrazci:

Izjava o odpovedi pravici do pritožbe.pdf

Opis postopka:

Opis postopka:

Vlagatelj poda vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e- pošti.

Plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je na lastno zahtevo oproščen prejemnik denarne socialne pomoči za tekoče leto ali za obdobje petih let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urjenje stavbnega zemljišča – komunalni prispevek. Petletna doba oprostitve prične teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

Pravna podlaga:

13. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen (Ur. l. RS, št. 118/03, 56/05).

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen

Upravna taksa:

Na podlagi Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife, 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta na račun upravnih taks (namen plačila: »plačilo upravne takse«, naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; številka računa: SI56 0124 9449 0309 166, referenca: 11 75485-7111002, Koda namena: OTHR).

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi.

Pravna podlaga:

Obrazci:

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).doc
 

Turistično in promocijsko takso na območju občine Komen urejata Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju ZSRT-1) ter Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št. 39/18; v nadaljevanju Odlok).

Ponudniki prenočišč na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, vodijo evidenco turistične in promocijske takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane takse. Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela takse, mora biti v evidenci obrazložen tudi razlog oprostitve za posameznega gosta (ponudnik prenočišč mora hraniti dokumente/dokaze, na podlagi katerih je upošteval oprostitev). Podatki o nočitvah in taksah se sporočajo elektronsko v aplikacijo eTurizem, za katero skrbi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer je mogoče pridobiti dodatna pojasnila v zvezi delovanjem aplikacije. Občina Komen podatke o prenočitvah in pobranih taksah pridobi iz te aplikacije, zato je pomembno, da so podatki v njej točni. V kolikor pride do vnosa nepravilnih podatkov, je potrebno podatke popraviti v aplikaciji sami.  

Zavezanci za plačilo takse so osebe, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, kot jih opredeljuje ZSRT-1. Takso plačajo ponudniku prenočišča, skupaj s plačilom za prenočitev, ki mora prejete takse nakazati na poseben račun Občine Komen št. SI56-0124-9845-0000-098, sklic SI19 (davčna številka ponudnika prenočišča)-07129, namen »Turistična in promocijska taksa«, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

Taksa za prenočitev znaša 2,00 EUR na osebo na dan (od tega 1,60 EUR turistična taksa in 0,40 EUR promocijska taksa). V primeru, ko je zavezanec za plačilo takse oproščen plačila v višini 50 odstotkov, le ta znaša 1,00 EUR na osebo na dan (od tega 0,80 EUR turistična taksa in 0,20 EUR promocijska taksa). 

Plačila takse so v skladu z 18. členom ZSRT-1 in 4. členom Odloka oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti;
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse;
 • udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj štirih držav);
 • udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve;
 • osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost;
 • udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije;
 • gojenci socialnovarstvenih zavodov;
 • osebe, ki so vključene v prostovoljne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine;
 • osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome.  

Takso v višini 50 odstotkov plačajo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti;
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF);
 • študenti do dopolnjenega 26. leta starosti.   

Dodatne informacije v zvezi z aplikacijo eTurizem si lahko pridobite na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Kot pripomoček pa so vam lahko v pomoč sledeče spletne povezave:

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Pogosta_vprasanja

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Pogosta_vprasanja

https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf

Pravna podlaga:

Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št, 39/18) 

Opis postopka:

V primeru, da leži nepremičnina znotraj območja določenega z občinskim odlokom o območju predkupne pravice občine na nepremičninah, mora lastnik pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice. Lastnik mora pridobiti potrdilo o Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice, v kolikor je v predhodno pridobljenem Potrdilu o namenski rabi navedeno, da leži nepremičnina na območju predkupne pravice občine.

Zahtevane priloge: Pooblastilo lastnika nepremičnin, če stranko zastopa pooblaščenec.

Pravna podlaga:

Upravna taksa:

Na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah je to potrdilo takse prosto.

Obrazci:

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici.doc

Opis postopka:

Občina Komen izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele na podlagi 280.člena ZureP-3.

Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele vsebuje podatke o namenski rabi prostora, določbe prostorskega akta, ki so pomembne za spreminjanje meje parcele, ter navedbo začasnega ukrepa prepovedi spreminjanja meje parcele, če je ta vzpostavljen. Potrdilu se priloži tudi kopija grafičnega prikaza prostorskega izvedbenega akta.

 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3

 

Taksa:

Upravna taksa na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) po tarifni številki 37a, znaša 22,70 EUR.

Podatki za plačilo upravne takse:

- namen plačila: »Plačilo upravne takse«

- na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

- številka računa SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 - 2022

 

Obrazci:

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

 

Postopek:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za prijavo (podaljšanega) obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) z vlogo:

 • pisno po navadni pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali
 • osebno v sprejemni pisarni Občine Komen.

Zakon o gostinstvu v 12. členu določa, da mora gostinec (kmet) določiti svoj obratovalni čas in ga prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. V skladu z Odlokom o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Komen mora gostinski obrat, ki obratuje v podaljšanem obratovalnem času, pridobiti pisno soglasje občinske uprave Občine Komen.

Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec vložiti vlogo na obrazcu in naslednje priloge:

 • za gostinski obrat lociran v stavbi s stanovanji soglasje upravljavca stavbe ali stanovalcev;
 • za gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma izvaja družabni program, izjavo, da ima gostinski obrat izvedeno protihrupno zaščito ter izjavo, da bo poskrbljeno za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata in za red v gostinskem obratu;
 • za gostinski obrat, ki za parkiranje obiskovalcev uporablja javne površine, izjavo, da bo poskrbljeno za čistočo koriščenih javnih površin.

Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za soglasje, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če je bilo za izdajo soglasja zaprošeno največ 60 dni pred začetkom novega koledarskega leta.

Pravna podlaga:

Upravna taksa:

Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah znaša 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

 • s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta na račun upravnih taks (namen plačila: »plačilo upravne takse«, naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, številka računa: SI56 0124 9449 0309 166, referenca: 11 75485-7111002, koda namena: OTHR).

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi. V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Obrazci:

Prijava rednega obratovalnega časa in vloga za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času

Prijava rednega obratovalnega časa in vloga za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času

Izjava glede zagotavljanja protihrupne zaščite, reda in čistoče

Soglasje stanovalcev

Vloga za enkratno (posamično) podaljšanje obratovalnega časa

 

Opis postopka:
Vlagatelj/ica poda zahtevek za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka po pošti na naslov Občine Komen ali osebno v pisarni za družbene dejavnosti oziroma v sprejemni pisarni Občine Komen.

Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja družina otroka, če je otrok s stalnim prebivališčem v Občini Komen državljan Republike Slovenije in imata oba starša stalno prebivališče v Občini Komen. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja eden od staršev. Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, v primeru da otrok nima staršev.

Višina enkratne denarne pomoči znaša:

 • 200,00 EUR za prvega otroka,
 • 300,00 EUR za drugega otroka,
 • 400,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.

Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge. Rok za vložitev vloge je najkasneje šest mesecev po otrokovem rojstvu.

Pravna podlaga:
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Komen

Upravna taksa:
Upravne takse ni.

Obrazci:
Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Opis postopka:
Občinska uprava izdaja dovoljenja za uporabo občinskih simbolov (grba in zastave) posameznim vlagateljem.

Pravna podlaga:
Odlok o grbu in zastavi Občine Komen (Uradni list RS 73/06)

Upravna taksa:
Upravna taksa za izdajo dovoljenja za uporabo občinskih simbolov znaša 22,60 EUR (taksna tarifa 1 in 3, Zakona o upravnih taksah).
V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačila takse po zakonu oproščen, navede razlog iz zakona oziroma ob vložitvi vloge predloži ustrezna dokazila .

Obrazci:
Vloga za uporabo grba zastave.docx

Opis postopka:
Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine mora lokacijska informacija vsebovati.
Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ 10 parcel.
Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo zahtevka.

 

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki, vsebuje podatke o:

 • namenski rabi prostora,
 • prostorskih aktih in prostorskih aktih v pripravi,
 • začasnih ukrepih,
 • tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine,
 • tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče,
 • o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje 

Lokacijska informacija z razširjenimi podatki, poleg podatkov iz lokacijske informacije z osnovnimi podatki dodatno vsebuje:

 • podatek o pravnih režimih

Lokacijski informaciji se lahko ob izdaji priloži tudi izsek grafičnega dela prostorskega akta.

V skladu s 326. členom ZUreP-3 je do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema sestavni del lokacijske informacije z razširjenimi podatki tudi podatek o prostorskih izvedbenih pogojih, če ga naročnik lokacijske informacije zahteva in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu.

Prostorski izvedbeni akti Občine Komen so dostopni na občinski spletni strani na spodnji povezavi:

https://www.komen.si/za-obcane/prostorski-portal/

 

Pravna podlaga:

279. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3)

Pravilnik o lokacijski informaciji Uradni list RS, št. 92/22)

 

Taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 - ZFRO), v skladu s 326. členom ZUreP-3 se:

 • za lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki se plača upravna taksa po tarifni št. 37 v višini 35,00 EUR
 • za lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki se plača upravna taksa po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR

 

Podatki za plačilo upravne takse:

 • namen plačila: »Plačilo upravne takse«
 • na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
 • številka računa SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 – 2022

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

 

Obrazec:

vloga za lokacijsko informacijo (4) (1).docx

vloga za lokacijsko informacijo - za ročno izpolnjevanje obrazca (2) (1).docx

 


 

Opis postopka:
Občina Komen odmerja komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 73/19, 83/20).

 

Zahtevane priloge:
Investitor mora predložiti izvod načrta PGD ali DGD, ter pooblastilo investitorja v primeru, da vlogo vlaga pooblaščenec. 

 

Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen
Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen

 

Upravna taksa:
Upravna taksa na podlagi Zakona o upravnih taksah po tarifni številki 1 in 3, znaša 22,60 EUR.
Podatki za plačilo upravne takse:

 • namen plačila »Plačilo upravne takse«
 • na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
 • številka računa SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 – 2022

 

Obrazci:

2208 - Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka (2).doc
 

Prodajo blaga zunaj prodajaln ureja Zakon o trgovini, ki določa, da se prodaja zunaj prodajaln lahko opravlja s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah, s prodajalnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici. Za prodajo blaga na tak način se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmih, shodih in podobno). V skladu s 6. členom navedenega zakona mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Tako mora trgovec v primeru uporabe javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln pridobiti soglasje občine. Soglasje vsebuje podatke o prostoru in časovnih terminih prodaje blaga. Soglasje se lahko izda za tekoče koledarsko leto (v primeru daljše občasne prodaje) ali za točno določene datume.

Trgovec, v skladu z Odlokom o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen, poda vlogo za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln pisno po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. V njej navede podatke o vlagatelju (prodajalcu), načinu prodaje blaga (npr. premična stojnica), lokacijo prodaje (npr. Komen ali Štanjel, oz. Štanjel in Komen), površino namenjeno prodaji (npr. površina premične stojnice 2m2), datum ali obdobje prodaje (npr. občasno v letošnjem letu, ali občasno v soboto in nedeljo, ali točen datum/datume prodaje, itd.), in vrsto blaga, ki se bo prodajala (npr. starine, med, zelišča, slike, risbe, zelenjava, češnje, kostanj, ročno izdelan nakit, itd.). K vlogi je potrebno priložiti dokazila, na podlagi katerih bo občinska uprava lahko izdala soglasje (npr.  kmetovalec - izpis iz registra kmetijskega gospodarstva, itd.). Soglasje se izda za obdobje tekočega koledarskega leta.

Pravna podlaga:

Zakon o trgovini
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen
Odlok o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen

Upravna taksa:

Po tarifni št. 1 (vloga) in 3 (odločba) taksne tarife Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

 • s položnico: na banki ali preko interneta (namen plačila »Plačilo upravne takse«, na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; številka računa: SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002).

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi. V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Občinska taksa:

Občinska taksa je odvisna (v primeru prodaje na stojnici) od njene površine in v letu 2023 znaša 0,95 EUR dnevno za vsak m2 površine stojnice (za tiste dneve, ko se dejansko opravlja prodaja blaga). Višina občinske takse se določi v soglasju, s katerim se trgovcu dovoli prodajo blaga zunaj prodajaln.

Obrazci:

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln

Opis postopka:
Vlagatelj lahko odda vlogo po e-pošti ali po navadni pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Soglasje za uporabo inventarja izda pristojen v občinski upravi.   V primeru, da je predloženih več vlog za isti datum najema inventarja, se prioritetno upošteva datum oddaje vloge.
Preden izpolnite obrazec, preverite zasedenost inventarja in se dogovorite za prost termin (Občina Komen, 05 7310 450).
Po zaključku je potrebno vrniti inventar v enakem stanju kot ste ga prejeli pred izposojo, najemnik je odškodninsko odgovoren za morebitno poškodovanje ali izgubo inventarja.

Možna količina najema inventarja:

 • 10 lesenih zložljivih stojnic;
 • 57 lesenih zložljivih klopi;
 • 29 lesenih miz
 • 250 kos črn tapeciran stol za prireditve
 • montažni oder dimenzij od 2m x 2m do 8m x 8m.

Rok za oddajo vloge je najmanj 14 dni pred datumom najema!

Pravna podlaga:

Sklep o določitvi cene najema inventarja ter cene storitev Režijskega obrata občine Komen.pdf

Upravne takse ni.

Obrazci:
Vloga za izposojo inventarja.doc

Prosilec za uporabo dela vrta mora, po predhodnem dogovoru glede prostega termina, najmanj tri tedne pred uporabo, oddati pisno vlogo in na podlagi prejetega sklepa s strani občine plačati rezervacijo, ki znaša 50% uporabnine oziroma v primeru dogodka posebnega pomena 30 eur.

PRAVILNIK O ODDAJI FERRARIJEVEGA VRTA V OBCASNO UPORABO.pdf

CENIK - FERRARIJEV VRT.pdf

Izris površin v FV.pdf

VRTNI RED.pdf

Obrazec_občasna uporaba Ferrarijev vrt_mar 2022.docx

 

Opis postopka:
Vlagatelj/ica poda vlogo za odkup lesa na panju na parcelah v lasti Občine Komen, po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e-pošti. Odgovorna oseba na Občini Komen obvesti o vlogi revirnega gozdarja. Odkup lesa na panju je možen po izdaji odločbe s strani pristojnega Zavoda za gozdove in pogodbi med lastnikom lesa in vlagateljem.  

Pravna podlaga:

Upravna taksa:
Upravne takse ni.  

 

Vloga za odkup lesa na panju 2019.doc

Opis postopka:
Vlagatelj/ica poda, po predhodnem telefonskem dogovoru glede prostega termina in najmanj tri tedne pred uporabo prostorov, po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e-pošti Vlogo za občasno uporabo prostorov v Kulturnem domu Komen ali Kulturnem domu Štanjel.  

Pravna podlaga:
Pravilnik o oddaji prostorov v Kulturnem domu Komen in Kulturnem domu Štanjel v občasno uporabo št. 007-02/2017-5 z dne 10.9.2018

Upravna taksa:
Upravne takse ni.  

 

Izmera KD Štanjel:

Dvorana: 20m X 12m
Oder:        8m X 12m
Preddverje dvorane ZD Štanjel:
ZD_Stanjel_2.JPG

Dvorana ZD Štanjel:
ZD_Stanjel_1.JPG

Izmera KD Komen:
Dvorana. 189,12m2 (oder: 62,4m2)
Kotiček: 53,68m2 (večji prostor: 62,4m2; manjši prostor: 18,48m2)

KD_Komen_1.jpg

KD_Komen_2.jpg

Zainteresirani uporabniki naj kontaktirajo občinsko upravo glede zasedenosti terminov in se dogovorijo za rezervacijo omenjenih dvoran/prostorov. Izpolnijo naj priloženi obrazec ter ga posredujejo občinski upravi, ki bo na podlagi vloge izdala Sklep o določitvi cene in pogojih uporabe prostorov.

Kontaktna oseba: ga. Katja Mulič  (05) 7310 465

 

SKLEP DOLOČITEV CENIKA-OBČASNA UPORABA PROSTOROV.pdf

Vloga-KD Komen, Štanjel.pdf

Opis postopka:
Sodelovanje občanov pri sprejemanju odločitev v občini je določeno že z določili zakona o lokalni samoupravi, v zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in v zakonu, ki ureja volilno pravico. Z vidika sprejemanja odločitev v občini je pomembna tudi Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej), ki med drugim postavlja smernice za sodelovanje s strokovno in drugimi zainteresiranimi javnostmi.

7. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja določa, da vsak organ predloge predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov posreduje v svetovni splet z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostmi in ključnimi deležniki. Glede načina, rokov in izjem v zvezi z objavo na svetovnem spletu zaradi posvetovanja z javnostjo in ključnimi deležniki se smiselno uporabljajo določbe resolucije, ki ureja normativno dejavnost, in poslovnik vlade.

Občina Komen zagotavlja  minimalni standard transparentnosti pri sprejemanju akta tako, da predlog splošnega akta posreduje v svetovni splet vsaj sedem dni pred izdajo. Predlogi predpisov so objavljeni pri vsaki posamezni seji na tej povezavi, pa tudi v Katalogu informacij javnega značaja.

Z željo, da pri pripravi predpisa občina pridobi čim več kvalitetnih in relevantnih odzivov, lahko vsak posameznik poda predloge, pripombe k posameznemu členu predpisa.

Pravna podlaga:
Resolucija o normativni dejavnosti
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Upravna taksa:
Upravne takse ni.

Obrazci:
Vloga za sodelovanje v procesu posvetovanja z javnostjo.docx

Opis postopka:
Vlagatelj poda vlogo za spremembo namembnosti zemljišča, če se želi vključiti v postopek sprememb in dopolnitev OPN Občine Komen.

Pobude lahko oddate v času uradnih ur osebno na sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, oziroma lahko pobude posredujete tudi pisno na isti naslov. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Zahtevane priloge:
Po navodilih v obrazcu.

Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora ZUreP-3
Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen (Uradni list RS, št. 77/21)

Občinska taksa:
Skladno z Odlokom o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen (Uradni list RS, št. 77/21) je za obravnavo pobude potrebno plačati takso in sicer:

 • za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200 EUR
 • za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100 EUR
 • za spremembo v primarno rabo (v gozdno, kmetijsko, vodno) se taksa ne plača.

V kolikor se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša na večje število parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. V kolikor želite oddati pobudo za več različnih območij, je potrebno oddati več pobud.

Plačilo takse za spremembo namenske rabe je pogoj za obravnavo pobude in vlagatelju pobude ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN.

Takso se plača na naslednji transakcijski račun:

 • Naziv prejemnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
 • Namen plačila: Taksa za pobudo
 • Številka računa za fizične osebe: SI56 0124 9449 0326 820
  sklic: SI19 »davčna številka vlagatelja« - 07145
 • Številka računa za pravne osebe: SI56 0124 9449 0324 783 
  sklic: SI19 »davčna številka vlagatelja« - 07137

Obrazec:
pobuda za spremembo namenske rabe prostora 4-22.doc

Opis postopka:

1)  Plakatiranje
Oglaševanje oz. plakatiranje na stalnih reklamnih panojih izvaja režijski obrat Občine Komen praviloma ob torkih. Vlagatelj mora dostaviti vlogo za izdajo soglasja za oglaševanje in plakate najpozneje do petka, če želi, da so plakati postavljeni sledeči torek. Naročniki plakatiranja sami ne smejo nameščati plakatov. Največja velikost plakatov je B1 (707 * 1000 mm). Vsak naročnik oglaševanja lahko oglašuje na vsaki strani panoja le z enim plakatom.
Cena postavitve plakatov znaša (do velikosti B1) 2,528 EUR/kos za do 12 dni, za dodatnih 7 dni znaša cena 1,58 EUR/kos. Minimalno obračunano število plakatov je 10 (šteje se, da naročnik plakatiranja naroča postavitev 10-ih plakatov, četudi jih želi manj). Cena za večje število plakatov se zaračuna sorazmerno. 

2)  Transparenti
Občinska taksa za postavitev začasnih transparentov znaša:

 • do 1m2 za vsakih 7 dni 3,16 EUR
 • od 1m2 do 5m2 za vsakih 7 dni  6,32 EUR
 • nad 5m2 za vsakih 7 dni 18,96 EUR Transparente postavi in odstrani naročnik oglaševanja sam. 

3) Trajnejše oblike oglaševanja - za informacije pokličite na Občino Komen

Pravna podlaga:

Odlok o oglaševanju v Občini Komen

Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife, 22,60 EUR. 

Upravno takso se lahko plača:

 • s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta na račun upravnih taks (namen plačila: »plačilo upravne takse«, naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; številka računa: SI56 0124 9449 0309 166, referenca: 11 75485-7111002, Koda namena: OTHR).

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi.

Navodila o izvajanju oglaševanja

Obrazci:
Vloga za koriščenje javnih površin - oglaševanje

Opis postopka: Vlagatelj/ica poda, po predhodnem telefonskem dogovoru glede prostega termina in najmanj tri tedne pred uporabo prostorov, po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e-pošti Vlogo za občasno uporabo prostorov Gradu Štanjel.  

Uporaba Viteške dvorane bo omogočena šele po zaključenih gradbenih delih, predvidoma v aprilu 2020. Rezervacije za uporabo (po tem terminu) pa prosilci lahko oddajo že sedaj.

Pravna podlaga: Pravilnik o oddaji prostorov Gradu Štanjel v občasno uporabo št. 007-08/2015-5 z dne 4.11.2019

PRAVILNIK O ODDAJI PROSTOROV GRAD ŠTANJEL.pdf

HIŠNI RED

Upravna taksa: Upravne takse ni.  

SKLEP-CENIK PROSTORI GRAD ŠTANJEL.pdf

Vloga za občasno uporabo prostorov gradu Štanjel

Fabianijeva dvorana

Fabianijeva_dvorana_02_1.jpg

 

 

 

 

 

Kvadratni stolp-mansarda:

Stolp_dvorana_3nadstropje_02.jpg

 

 

 

 

Stolp_dvorana_3nadstropje_06.jpg

Grajsko dvorišče:

MartinovanjenaKrasu___tanjelinvino_Dogajanje_12_11_2016_AnaRojc-50.JPG

 

 

 

 

Vinski_viteski_turnir___tanjel_9_06_16_-20_RojcAna.jpg

Opis postopka:

Vlagatelj/ica lahko z vlogo za učence osnovnih šol in otroke s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v Občini Komen uveljavlja naslednje pravice:       

 • povračilo stroškov prevoza v primeru, ko občina brezplačnega prevoza zaradi odročnega kraja, premajhnega števila učencev za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz učencev ne more organizirati, starši oziroma zakoniti zastopniki učenca pa soglašajo, da učenca sami vozijo v šolo in iz nje,
 • koriščenje plačljivega prevoza, ki ga organizira občina za obiskovanje interesnih oziroma prostočasnih dejavnosti,
 • povračilo stroškov prevoza v primeru, ko učenec obiskuje šolo izven matičnega šolskega okoliša in ni organiziranega šolskega prevoza v matično osnovno šolo,
 • koriščenje brezplačnega prevoza oz. povračilo stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami.

Vlagatelj/ica poda vlogo pisno po navadni pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen.  

Pravna podlaga:
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen

Upravne takse ni.  

Obrazci:
Vloga_PLAČLJIV PREVOZ.doc
Vloga_za_uveljavljanje_pravice_brezplačen_prevoz_OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI.doc
Vloga_za_uveljavljanje_pravice_do_povraila_strokov_prevoza - LASTEN PREV....doc
Vloga_za_uveljavljanje_pravice_do_povraila_strokov_prevoza - ŠOLA IZVEN ....doc

 

Opis postopka:
Zahteva za izdajo mnenja se nanaša na gradnje za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje in sicer za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorsko izvedbenim aktom ter za izdajo mnenja glede gradnje v varovalnem pasu občinske ceste ali priključevanja na občinsko cesto.
Mnenja glede skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti in glede občinskih cest se izdajata ločeno, zato je potrebno vložiti ločene zahtevke.

Dodatna pojasnila:
S 1.6.2022 se je začel uporabljati nov Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21). Do sprejema novih izvršilnih predpisov povezanih z gradnjo se uporabljajo obstoječi predpisi (pojasilo za izvajanje novega Gradbenega zakona do sprejema podzakonskih aktov - vir MOP: na povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-06-01-pojasnilo-za-izvajanje-novega-gradbenega-zakona-do-sprejema-podzakonskih-aktov/)

Pravna podlaga:
43. člen Gradbenega zakona (GZ-1)

Taksa:
Oproščeno plačila upravne takse skladno s 44. členom Gradbenega zakona (GZ-1)

Zahteva za izdajo mnenja:
povezava na zahtevo za izdajo mnenja

Opis postopka:
Za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah plačujejo taksni zavezanci upravno takso. Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

Taksna obveznost nastane (razen če ni v taksni tarifi drugače določeno):

 • za vloge takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so dane na zapisnik pa takrat ko se zapisnik sestavi,
 • za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente; takrat ko se vloži zahteva, da se izdajo,
 • za upravna dejanja, takrat ko se vloži vloga, naj se opravijo.

Takse se določajo v evrih.

Taksne oprostitve določa Zakon o upravnih taksah v III. Poglavju Taksne oprostitve (21. – 28.a člen). V skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUT se zahteva za oprostitev upravne takse vloži ob nastanku taksne obveznosti.

Pravna podlaga:
Zakon o upravnih taksah

Upravna taksa:
Upravne takse ni.

Obrazci:
Zahteva za oprostitev plačila upravne takse.pdf

Opis postopka:

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) (Uradni list RS, št. 199/21):

za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v občinskem prostorskem načrtu;
za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

Do rokov, ki so predpisani za postopke legalizacije, se postopek lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev lahko izvede tudi za namen postopka legalizacije objekta na stavbnem zemljišču. V skladu s 300. členom ZUreP-3 se mora glede namembnosti, lege, velikosti in oblikovanja objekta zagotoviti čim večja skladnost z njegovo okolico in čim manjša odstopanja od izvedbene regulacije prostora glede tovrstnih gradenj in prostora, kjer objekt stoji.

 

Zahtevane priloge:

elaborat lokacijske preveritve.

 

Dodatna pojasnila:

Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje. Pobudi se priloži elaborat lokacijske preveritve (v nadaljnjem besedilu: elaborat), v katerem se utemelji skladnost pobude z določbami zakona glede na to, za kateri namen iz 134. člena ZUreP-3 se predlaga izvedba lokacijske preveritve.

Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Občinski urbanist preveri skladnost elaborata z ZUreP-3. V primeru ustreznosti le-tega občina izda sklep o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve ter nadaljuje s postopkom. Pred obravnavo na občinskem svetu se elaborat javno objavi za najmanj 15 dni na spletni strani občine.

Občinski urbanist županu predlaga, da občinski svet pobudo z elaboratom s sklepom o lokacijski preveritvi odobri ali zavrne.

 

Stroški v postopku:

Za izvedbo lokacijske preveritve občina investitorju zaračuna nadomestilo stroškov, ki ji nastanejo v tem postopku. Občina določi stroške lokacijske preveritve z odlokom (Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen (Uradni list RS, št. 52/18, 43/19), v postopku posamične lokacijske preveritve pa jih določi s sklepom. Plačilo nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

Znesek:

Stroški za posamično lokacijsko preveritev znašajo:

–      za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 EUR,

–      za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev 2500 EUR,

–      za omogočanje začasne rabe prostora 2000 EUR.

 

Podatki za plačilo izvedbe lokacijske preveritve:

Naziv prejemnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen

-       Namen plačila: Izvedba lokacijske preveritve

-       Številka računa za fizične osebe: SI56 0124 9449 0326 820;   sklic: SI19 »davčna številka vlagatelja« - 07145

-       Številka računa za pravne osebe: SI56 0124 9449 0324 783;   sklic: SI19 »davčna številka vlagatelja« - 07137

 

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen (Uradni list RS, št. 52/18)

Odlok o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen (Uradni list RS, št. 43/19)

 

Obrazci:

Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

 

Opis postopka:

Vlagatelj poda, po predhodnem telefonskem dogovoru glede prostega termina in najmanj sedem dni pred uporabo travnatega parkirišča, po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e-pošti Vlogo za dnevno občasno uporabo parcele 914/24 k.o. Štanjel, za namen parkiranja.

Na nepremičnino se lahko parkira okrog 25 vozil.

Pravna podlaga:

67. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18).

SKLEP.pdf

Upravna taksa:

Upravne takse ni.

Obrazci:

Vloga za dnevno občasno uporabo parcele št. 914-24 k.o. Štanjel za namen parkiranja.doc

Orto foto posnetek parcele.docx

Opis postopka:

V kolikor ste zainteresirani za nakup, menjavo, najem oz. zakup nepremičnin, služnostno ali stavbno pravico ali potrebujete soglasje za uporabo nepremičnin izpolnite vlogo in jo podate po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e-pošti: obcina@komen.si. Za dodatne informacije glede ravnanja z občinskim nepremičnim premoženjem lahko kontaktirate: Katja Mulič (katja.mulic@komen.si, 05 7310 465).

Ravnanje z nepremičninami pomeni:

-       pridobivanje nepremičnin

-       razpolaganje z nepremičninami (t.j. prenos lastninske pravice, zlasti prodaja, menjava ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve)

-       upravljanje z nepremičninami (obremenjevanje s stvarnimi pravicami t.j. podeljevanje služnostne pravice, stavbne pravice, oddaja v najem oz. zakup ipd.)

Pravna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18).

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18).

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22).

Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 78/02, 91/13 in 79/23/20).

Upravna taksa:

Upravne takse ni.

Obrazci:

Vloga za ravnanje z nepremičninami.doc

Opis postopka:

V skladu s 17. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen (Ur. l. RS, št. 118/03, 56/05) so dolžni zavezanci za plačilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v roku 15 dni po zahtevi, občinski upravi sporočiti podatke za odmero nadomestila, kakor tudi podatke za spremembo.

Pravna podlaga:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen (Ur. l. RS, št. 118/03, 56/05).

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen

Upravna taksa:

Upravne takse ni.

Obrazci:

Vloga za napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).doc

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA