Skoči na vsebino

Prometna ureditev - Štanjel

1. PROMETNA UREDITEV V STAREM VAŠKEM JEDRU ŠTANJELA
Z Odlokom o prometni ureditvi v starem vaškem jedru (Uradni list RS, št. 91/2020), se ureja promet in prometna ureditev v starem vaškem jedru Štanjela. Pristojni organ za izvajanje tega odloka je občinska uprava Občine Komen. Za območje starega vaškega jedra se šteje območje, ki obsega objekte od hišne številke Štanjel 1 do 39 in dostopne poti, ki vodijo do teh objektov. Na območju starega vaškega jedra je dovoljena maksimalna hitrost do 20km/h.
Območje starega vaškega jedra je lahko varovano s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami, ki preprečuje vožnjo vozil.
Promet z vozili in parkiranje v območju starega vaškega jedra je dovoljeno z dovolilnicami. Po odloku lahko upravičenci zaprosijo za ZELENO, MODRO ali BELO dovolilnico.
 
Upravičenci do brezplačne ZELENE dovolilnice so:
- stanovalci, ki imajo začasno ali stalno prebivališče na tem območju ter njihovi polnoletni otroci oziroma polnoletni posvojenci ter polnoletne osebe, ki so jih po zakonu dolžni preživljati,
-  lastniki nepremičnin v starem vaškem jedru.
Dovolilnica se izdaja za časovno obdobje do največ treh let. Zelena dovolilnica dovoljuje promet z vozilom, parkiranje na javnih površinah v starem vaškem jedru in brezplačno parkiranje na parkiriščih v Štanjelu, na katerih je določeno plačilo parkirnine.

Upravičenci do brezplačne BELE dovolilnice so:
-  izvajalci gradbenih oziroma obnovitvenih del, verskih obredov, občasne prodaje,
-  pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma druga oseba z registriranim sedežem oziroma poslovno enoto na območju starega vaškega jedra, za vozila za opravljanje svoje dejavnosti in za vozila zaposlenih,
-  izvajalci nastanitvene dejavnosti na podlagi ustreznega dokazila za vsako nastanitveno enoto za vstop nastanjenih gostov,
-  najemniki stanovanj in poslovnih prostorov za čas, krajši od enega leta, organizatorji dlje časa trajajočih prireditev in v drugih podobnih upravičenih posamičnih primerih je na podlagi ustreznega dokazila mogoče pridobiti dovolilnico za večkratni občasni vstop za določen čas,
-  fizične osebe, ki bivajo v starem mestnem jedru, pa nimajo svojih vozil in zaradi hude bolezni, invalidnosti ali onemoglosti ne morejo voziti (vlogo za izdajo dovoljenja lahko vloži upravičenec ali njegov skrbnik).
Bela dovolilnica se izdaja za časovno obdobje do največ treh let.

Upravičenci do plačljive MODRE dovolilnice so:
-  izvajalci nastanitvene dejavnosti (za vsako nastanitveno enoto po eno dovoljenje).
Modra dovolilnica dovoljuje  promet z vozilom,  parkiranje v starem vaškem jedru in parkiranje na parkiriščih v Štanjelu, na katerih je določeno plačilo parkirnine.
Letna cena modre dovolilnice je 100€ z DDV za prvo nastanitveno enoto upravičenca, 75€ z DDV za drugo nastanitveno enoto upravičenca in po 50€ z DDV za vsako nadaljnjo nastanitveno enoto upravičenca. Za obdobje veljavnosti dovolilnice, krajše od enega leta, se cena dovolilnice izračuna le za mesece, za katere se izdaja, in sicer v mesečni višini, ki znaša 1/12 cene letne dovolilnice. Najnižja cena za plačilo dovolilnice za čas, krajši od enega leta, znaša 25% letne dovolilnice.
Dovolilnica se izdaja za obdobje od enega do največ dvanajst mesecev koledarskega leta.
Vloga za pridobitev modre dovolilnice

Upravičenci so pri motornih vozilih dolžni dovolilnico namestiti na vidno mesto na armaturni plošči pod sprednjim vetrobranskim steklom, v kolikor ne gre za osebno vozilo, pa na vidno mesto na vozilu.
V območju starega vaškega jedra je dovoljen promet brez dovolilnice tudi za vozila:
-  Občine Komen in javnih uslužbencev Občine Komen,
·         policije,
·         občinskega redarstva,
·         inšpekcijskih služb,
·         reševalne, gasilske in pogrebne službe,
·         zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči na domu,
·         sanitarno-higienske in veterinarske službe,
·         dejavnosti službe za zaščito in reševanje,
·         vzdrževanja in čiščenja cest,
·         odvoza komunalnih odpadkov,
·         poštnih, telekomunikacijskih, plinskih in elektroenergetskih služb,
·         avtotaksi prevozov,
·         kočijažev,
·         servisnih dejavnosti in komunalnih storitev,
·         varovanja premoženja in oseb,
·         za dostavo blaga,
·         za protokolarne namene,
- v času izvajanja njihove dejavnosti oziroma intervencije.
Na območju starega vaškega jedra je dovoljen promet za vozila invalidov s telesno okvaro ali boleznijo, zaradi katere je njihovo gibanje oteženo in omejeno
Upravičenci so dolžni v roku 7 dni obvestiti pristojni organ občine o spremembi prebivališča ali sedeža podjetja ter druge podatke, ki so pogoj za izdajo dovolilnice.
Nadzor nad izvajanjem določb odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana.

PRAVILNIK O OBLIKI IN VSEBINI DOVOLILNIC ZA VSTOP IN PARKIRANJE V STAREM VASKEM (1).pdf
SKLEP.pdf
Vloga - BELA dovolilnica
Vloga - MODRA dovolilnica
Vloga - ZELENA dovolilnica
 
 
 
2. PARKIRANJE V ŠTANJELU -OBVESTILO ZA UPORABNIKE PARKIRIŠČ V ŠTANJELU
Na podlagi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine v Štanjelu in  Sklepa o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja v Štanjelu, sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Komen dne 25. 4. 2019 ter Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine, sprejetega na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Komen dne 28. 6. 2018, je bil s 1. 8. 2019 vzpostavljen sistem za zaračunavanje parkirnine in uporabnine.
Plačilo parkirnine je od navedenega datuma potrebno plačati za parkiranje na makadamskem parkirišču Polje, parc. št. 500/274, k.o. Štanjel in na makadamskem parkirišču pod bivšo gostilno Zoro, parc. št. 500/159, k.o. Štanjel. Obe parkirišči se nahajata desno od glavne regionalne ceste, gledano iz smeri Nova Gorica. Parkirnino je potrebno plačati vse dni v letu med 8.00 in 20.00 uro. Prva ura parkiranja je na navedenih parkiriščih brezplačna, za vsako nadaljnjo uro je potrebno plačati 1 eur, maksimalno 5 eur na dan.
Plačilo parkirnine se lahko izvede preko mobilne aplikacije EasyPark, preko SMS sporočila ali klasično na parkomatu, ki se za obe parkirišči nahaja na avtobusnem postajališču. V slednjem primeru mora voznik v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla pustiti listek iz parkomata. Tudi v primeru enournega brezplačnega parkiranja je potrebno na parkomatu s pritiskom na tipko »listek« pridobiti listek in ga pustiti v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla ali izjemoma označiti čas prihoda s parkirno uro.
Na navedenih parkiriščih je parkiranje dovoljeno tudi z dovolilnico, izdano na podlagi Pravilnika o dovolilnicah za parkiranje na plačljivih parkiriščih v Štanjelu, izdanega s strani župana dne 31. 7. 2019 in nameščeno v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.
Kot pomožna površina za potrebe parkiranja je v Štanjelu trenutno v uporabi površina za vaškim domom, parc. št. 914/8, k.o. Štanjel. Za parkiranje na navedeni površini je potrebno plačati uporabnino, ki za vsako začetno uro znaša 1 eur, dnevno maksimalno 5 eur. Plačilo uporabnine se lahko izvede preko mobilne aplikacije EasyPark ali s poslanim SMS sporočilom. Uporabnino za parkiranje je potrebno plačati vse dni v letu med 8.00 in 20.00 uro.
Brezplačno parkiranje je v Štanjelu omogočeno v bližini osnovne šole, na parkirnem prostoru ob igrišču, ob sobotah in nedeljah ter v počitniškem času tudi na parkirišču šole.       
                                                                                             
Sklep o določitvi parkirnih površin v Štanjelu.pdf
Sklep o določitvi pomožnih parkirnih površin.pdf
Sprememba sklepa o določitvi parkirnih površin v Štanjelu.pdf
Obrazec Vloga za izdajo parkirne dovolilnice.docx
Lokacije plačljivih parkirnih površin.pdf
Lokacije brezplačnih parkirnih površin.pdf
Pravilnik o dovolilnicah za parkiranje na plačljivih parkiriščih v Štanjelu.pdf


Več o plačevanju parkirnine preko mobilne aplikacije Easypark ali preko SMS sporočil.
 
Več o mobilni aplikaciji ter o samem načinu parkiranja, plačevanju, ceniku, kot tudi o splošnih pogojih poslovanja.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA