Skoči na vsebino

Lokalne volitve

pasica-kon__na_verzija-MH.png

Občinska volilna komisija Občine Komen (Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, Uradni list RS št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021):

  • predsednica Mojca Švara Buda,
  • namestnik Marino Pangos,
  • članica Tanja Marc,
  • namestnik Marko Zega,
  • član Egon Prelec,
  • namestnik Robert Rodman,
  • članica Ester Tomažinčič,
  • namestnik Klemen Dokić.

Mandat občinske volilne komisije prične z dnem 1. 7. 2021 in traja 4 leta.

Tajnik OVK je mag. Andreja Štok (andreja.stok@komen.si, gsm: 031 675 464).


Zakonodaja


Koristne povezave


Obrazci

Kandidatura za župana - rok za vložitev kandidatur: četrtek, 20.10.2022 do 19. ure

OBRAZEC LV-4- kandidatura za župana.doc
OBRAZEC LV-5 - soglasje kandidata za župana.doc
OBRAZEC LV - zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_zupana_LV.docx
OBRAZEC LV-11 - seznam udeležencev v delu organa pol. stranke.docx
2022 Obrazec_organizator_volilne_kampanje(1).docx

Pri vnosu podatka o nazivu, stopnji izobrazbe kandidata upoštevajte stopnje in nazive izobrazbe iz Slovenskega ogrodja kvalifikacij.

Kandidatna lista za občinski svet (proporcionalni sistem) - rok za vložitev kandidatnih list: četrtek, 20.10.2022 do 19. ure

OBRAZEC LV-7, lista kandidatov.doc
OBRAZEC LV-8, soglasje kandidata za člana os.doc
OBRAZEC LV-11, zapisnik o delu organa pol. stranke.doc
OBRAZEC LV-12,Seznam udeležencev v delu organa pol. stranke.docx
2022 Obrazec_organizator_volilne_kampanje(1).docx

Pri vnosu podatka o nazivu, stopnji izobrazbe kandidatov upoštevajte stopnje in naziv e izobrazbe iz Slovenskega ogrodja kvalifikacij.


OBVESTILA V ZVEZI Z IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2022 V OBČINI KOMEN:

 

(Objava z dne 24. 11. 2022): Objava Poročila o izidu volitev župana in občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Komen je dne 24. 11. 2022 v skladu z 90. členom ZLV sprejela Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 20. novembra 2022. Poročilo je bilo posredovano županu, predstavnikom kandidatov in list kandidatov, Državni volilni komisiji ter v objavo v Uradni list RS.

Poročilo o izidu volitev 20.11.2022.pdf

Uradni izidi glasovanja Ž.pdf

Uradni izidi glasovanja OS.pdf

 

(Objava z dne 25. 10. 2022): 3. seja Občinske volilne komisije

Občinska volilna komisija se je sestala v ponedeljek, 24. 10. 2022 ter opravila preizkus vloženih kandidatur in list kandidatov. Potrdila je 2 vloženi kandidaturi za župana Občine Komen in 9 kandidatnih list za volitve članov občinskega sveta Občine Komen.

Sklep OVK potrditev liste.pdf
Sklep OVK potrditev kandidati.pdf

Žrebanje vrstnega reda kandidatur in list kandidatov bo v sredo, 26. 10. 2022 ob 17. uri v sejni sobi Občine Komen.

vabilo 4.seja ovk.pdf

 

(objava z dne 21.10.2022): Medijske objave in zajem in objava podatkov v inf. sistemu isDVK

Vsi podatki o kandidatih in kandidatnih listah bodo predvidoma od 25.10.2022 dostopni na naslovu:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/rezultati

Objava kandidatov za Občino Komen je dostopna tu.

Na dan volitev:
Objava podatkov o udeležbi v Občini Komen je dostopna tu.
Objava podatkov o udeležbi za celotno Slovenijo je dostopna tu.
Objava rezultatov za Občino Komen je dostopna tu.
Objava rezultatov za celotno Slovenijo je dostopna tu.

 

(objava z dne 21. 10. 2022): Vložene kandidature

Do 20. 10. 2022 do 19. ure sta bili vloženi dve kandidaturi za volitve župana in devet kandidatnih list za volitve članov občinskega sveta. Občinska volilna komisija se bo sestala v ponedeljek, 24. 10. 2022, pregledala vložene kandidature in kandidatne liste ter odločala (potrditev, zavrnitev oziroma poziv k dopolnitvi). Predvidoma v sredo, 26. 10. 2022 bo izvedeno žrebanje vrstnega reda potrjenih kandidatur in kandidatnih list. Na žrebanje bodo povabljeni predstavniki kandidatur in list kandidatov.

Obvestilo o vloženih kandidaturah 21.10.2022.pdf

 

(objava z dne 13.9.2022): Stopnja in naziv izobrazbe

S strani Ministrstva za javno upravo smo naknadno prejeli šifrant in stopnje izobrazbe, in sicer na način, kot se vnaša v aplikacijo za sprejete kandidature. Vse predlagatelje kandidatov in kandidatnih list naprošamo, da pri izpolnjevanju obrazcev za vložitev kandidatur in kandidatnih list upoštevajo naslednji šifrant:

000 - Brez izobrazbe
110 - Nepopolna osnovnošolska
120 - Osnovnošolska izobrazba
130 - Nižja poklicna izobrazba
140 - Srednja poklicna izobrazba
150 - Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 - Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 - Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 - Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 - Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 - Doktorat znanosti in podobna izobrazba

 

(objava z dne 7.9.2022): Poziv za predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov LV 2022

37. člen ZLV določa, da kandidate za člane volilnih odborov lahko podajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev. kot dan razpisa volitev šteje 5. 9. 2022. Predloge za člane volilnih odborov (6 članski volilni odbor)je potrebno podati najpozneje do vključno 15. 9. 2022.

Dopis - poziv predlagateljem za kandidate VO.pdf
Obrazec - predlog za imenovanje člana VO.docx
Soglasje izjava kandidata za člana VO.docx

 

(objava z dne 7.9.2022): 6.9.2022 se je OVK se je sestala na 1. seji

Občinska volilna komisija se je v torek, 6. 9. 2022 sestala na 1. seji. Med drugim je sprejela tudi sklep o določitvi volišč, ter sklep o potrebnem številu podpisov podpore za kandidatne liste in kandidate za župana.

Sklep o določitvi volišč LV 2022.pdf
Sklep o ugotovitvi potrebnega števila podpisov podpore.pdf

 

(objava z dne 5. 9. 2022): DVK sprejela Rokovnik volilnih opravil - LV 2022

Državna volilna komisija je na svoji seji dne 30.8.2022 sprejela Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2022.
10. Rokovnik volilnih opravil LV 2022_ sprejet.pdf

 

(objava z dne 21. 7. 2022): Razpisane redne volitve v občinske sveta in redne volitve županov

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič je razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. (Povezava)

Redne volitve bodo v nedeljo, 20. novembra. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in Državna volilna komisija.


POSEBNI NAČINI GLASOVANJA

Obvestilo_invalida_o_enkratnem_glasovanju_po_posti_na_obmocju_Republike_Slovenije_vzorec(2).docx
2022 03_obrazec_glasovanje_posta (003).pdf
2022 09_obrazec_glasovanje_doma (003).pdf


VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

Obrazec - podatki o organizatorju volilne kampanje:

Obrazec_organizator_volilne_kampanje(2).docx

Začetek volilne kampanje: 20. 10. 2022 (končati se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja)


Volilna kampanja v medijih

Občina Komen je izdajatelj občinskega glasila Burja, ki izhaja 4-krat letno (marca, junija, septembra in decembra). V skladu s 6. členom ZVRK bo občina najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na lokalnih volitvah določila in objavila pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Posebna izdaja občinskega glasila Burja bo izšla v začetku novembra.


Plakatiranje v času volilne kampanje

Občina Komen bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem objavila pogoje za nameščanje plakatov za volilno kampanjo za lokalne volitve 2022. Občina bo zagotavljala brezplačna plakatna mesta, poleg tega bodo organizatorji lahko nameščali montažne A-panoje na posameznih mestih na območju občine.

Pogoji za plakatiranje v casu volilne kampanje - LV2022.pdf


Financiranje volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja.

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Občinski svet Občine Komen je s sklepom št. 032-6/2022-11 dne 30. 3. 2022 določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Komen.

 30.3.2022 SKLEP OS - DELNA POVRNITEV STROSKOV VOLILNE KAMPANJE.pdf


KANDIDIRANJE NA LOKALNIH VOLITVAH

Kandidate za člane občinskega sveta in župane lahko predlagajo politične stranke ali skupine volivcev. Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti oziroma v občini, v kateri kandidira za člana občinskega sveta oziroma župana. Vsakdo lahko kandidira za člana občinskega sveta samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.

V prioporcionalnem sistemu (uporablja se za volitve članov občinskega sveta, v kolikor ta šteje več kot 13 članov) lahko vsaka politična stranka v občini določi eno listo kandidatov in sicer v skladu s svojimi pravili in tajnim glasovanjem. Listo kandidatov pa lahko določi tudi skupina volivcev. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.

Volitve župana se izvajajo po dvokrožnem večinskem sistemu. Za župana je izvoljen kandidat, za katerega je glasovalo več kot 50% volivcev, ki so glasovali. Kandidata za župana lahko predlaga politična stranka ali skupina volivcev s podpisi podpore. Potrebno število podpisov je 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Zbiranje podpisov podpore se začne z dnem, ki je v skladu z aktom o razpisu rednih lokalnih volitev določen za začetek volilnih opravil.


Za začetek volilnih opravil je določen 5.9.2022.

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS 47/2018)
Obrazec podpora listi kandidatov OS.pdf
Obrazec za podporo kandidaturi župana.pdf

Določanje kandidatne liste s strani politične stranke

Politična stranka določi kandidatno listo po postopku, določenem z njenimi pravili (to je lahko statut ali posebna pravila, ki opredeljujejo način določitve kandidatur na lokalnih volitvah). Pri določanju kandidature ali kandidatne liste lahko sodelujejo le člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate se določi s tajnim glasovanjem. Predlagatelji morajo ob vložitvi kandidatne liste predložiti tudi zapisnik o določitvi liste kandidatov in pravila politične stranke, ki se nanašajo na določanje kandidatov.  Sestavni del zapisnika mora biti tudi lista prisotnosti s seje organa,  ki je določil kandidatno listo, saj bo občinska volilna komisija preverila ali so pri določanju kandidatov sodelovali samo člani stranke, ki imajo volilno pravico.

V kolikor politična stranka v občini nima organiziranega lokalnega odbora, ima pa v tej občini člane s stalnim prebivališčem, lahko v tej občini vseeno vloži kandidaturo oziroma kandidatno listo. Sklic zbora članov politične stranke v tem primeru opravi hierarhično najbližji organ stranke ali lokalni odbor sosednje občine v skladu s strankinimi pravili. O listi kandidatov v posamezni občini na sklicu zbora članov odločajo le člani stranke z volilno pravico in s stalnim prebvališčem v tej občini. Najmanjše število članov v tem primeru z zakonom ni določeno, lahko pa ga določijo strankina pravila. V navedenem primeru bo občinska volilna komisija na podlagi predloženega zapisnika o določitvi kanddiatne liste, strankinih pravil in seznama članov politične stranke, ki so glasovali na tajnem glasovanju, preverila ali imajo člani stranke stalno prebivališče in volilno pravico na območju občine, v kateri se vlaga kandidatura.


UPOŠTEVANJE PRAVIL O ENAKIH MOŽNOSTIH OBEH SPOLOV PRI KANDIDIRANJU (SPOLNE KVOTE)

70. a člen Zakona o lokalnih volitvah določa:

"Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu"

Ta člen se nanaša na sestavo kandidatnih list in je absolutno zavezujoč. V primeru, da je kandidatna lista sestavljena v nasprotju s tem določilom, jo občinska volilna komisija zavrne. Kandidatna lista bo potrjena, v kolikor bosta upoštevana oba pogoja: predpisani minimalni delež vsakega od obeh spolov ter izmenična razporeditev kandidatov po spolu na prvi polovici kandidatne liste.

lv-2014-zenske-kvote-1.docx


ODDAJANJE KANDIDATUR OBČINSKI VOLILNI KOMISIJI

V skladu s 74. členom Zakona o lokalnih volitvah se kandidature in kandidatne liste predložijo občinski volilni komisiji najpozneje trideset dni pred dnem glasovanja do 19. ure: najpozneje v četrtek, 20. 10. 2022 do 19. ure.

Kandidature in kandidatne liste sprejema tajnik OVK, ki ne presoja vsebine kandidatur (materialne skladnosti z zakonom), temveč le vse potrebne obrazce in podatke, ki jih je potrebno vpisati v potrdilo o oddaji kandidature. Vsebino celotne kandidature obravnava in o njeni zakonitosti odloča občinska volilna komisija.

Glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, določanja seznamov potrjenih list kandidatov oziroma potrjenih kandidatur se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah v državni zbor.

Naprošamo vse, ki bodo vložili kandidature ali kandidatne liste, da se predhodno dogovorijo o terminu vložitve pri Andreji Štok (031 675 464).


PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

46., 47. člen ZLV

Predstavnika kandidatov in list kandidatov določi predlagatelj kandidata ali liste kandidatov  ob vložitvi kandidature občinski volilni komisiji najpozneje 30 dni pred volitvami.

Predstavnik je lahko navzoč pri delu občinske volilne komisije ter lahko predsednika OVK opozori na nepravilnosti. Predstavnik kandidata ali liste kandidatov lahko samostojno vlaga ugovore in pritožbe v postopku varstva volilne pravice.

Predstavnik ne sme biti kandidat.


ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV

46., 47. člen ZLV

Zaupnik kandidata je lahko navzoč pri delu volilnega odbora ter lahko opozori predsednika volilnega odbora na nepravilnosti.

Zaupnik ne sme biti kandidat.

Zaupnik kandidata ali liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

Zaupnika kandidata ali liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata ali liste kandidatov občinski volilni komisiji najpozneje pet dni pred dnem glasovanja (najpozneje 14. 11. 2022)

 Obvestilo - zaupnik kandidata oz. liste kandidatov.docx

 Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA