temperatura 3°C
smer vetra V
hitrost 6.6m/s

Integriteta in preprečevanje korupcije

Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.  

Vsakdo lahko komisiji ali drugemu pristojnemu organu poda prijavo o koruptivnem ravnanju v državnem organu, lokalni skupnosti, pri nosilcu javnih pooblastil ali drugi pravni osebi javnega ali zasebnega prava ali o ravnanju fizične osebe, za katero verjame, da ima znake korupcije. Komisija in drugi pristojni organi morajo prijavitelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih oziroma postopanju. Identitete prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki v zvezi s prijavo resnični, kar ocenjuje komisija, ni dovoljeno ugotavljati ali razkrivati.

Zlonamerna prijava se kaznuje kot prekršek po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije z globo od 1000 do 2000 EUR. 

 

Integriteta je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. 

 

Lobiranje je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov ter uprav lokalnih skupnosti, ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, izvedenih po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Za dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati na vsebino ali postopek prej navedenih odločitev. 

 Informacije in obrazci s področja lobiranja

Komisija za preprečevanje korupcije je v okviru projekta "Transparentnost" zasnovala in izdelala spletno aplikacijo Supervizor, katere namen je povečati transparentnost in nadzor nad porabo javnih sredstev. Supervizor preko spletnega iskalnika omogoča vpogled v poslovanje subjektov javnega sektorja v obdobju od 1. januarja 2003 dalje in se mesečno posodablja z novimi podatki. Aplikacija prikazuje pogodbene stranke, največje prejemnike sredstev, povezane pravne osebe, datum in znesek transakcij in namen nakazila, omogoča pa tudi različne grafične prikaze, izpise za časovno določena obdobja, ipd.

  

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

 Preglednica - nezdružljivost funkcij.pdf

 

 

natisni