Skoči na vsebino

Zadnji poziv za predlaganje kandidatov za člane VO VS Gabrovica - Coljava, Hruševica, Komen

06. 04. 2023

V skladu z Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti občine Komen (Uradni list RS 57/2010 in naslednji), objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Komen naslednji

Z A D N J I   P O Z I V

VOLIVCEM V VAŠKIH SKUPNOSTIH GABROVICA – COLJAVA, HRUŠEVICA, KOMEN IN POLITIČNIM STRANKAM ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV

Kandidate za člane vaških odborov lahko predlagajo volivci ožjega dela občine in politične stranke v občini.  Kandidat mora imeti stalno prebivališče v vaški skupnosti, v kateri kandidira za člana odbora vaške skupnosti. Za posamezen vaški odbor mora Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejeti najmanj toliko kandidatur kot je članov sveta. Izvoljeni člani odbora imenujejo na prvi sklicani seji  izmed sebe predsednika odbora vaške skupnosti.

Število članov vaških odborov vaških skupnosti je, kot sledi:

Odbor vaške skupnosti Gabrovica – Coljava (naselji Gabrovica in Coljava): 5 članov,

Odbor vaške skupnosti Hruševica (naselje Hruševica): 3 člani,

Odbor vaške skupnosti Komen (naselji Komen in Divči): 5 članov.

 

Komisija objavlja ponoven poziv za predlaganje kandidatov v skladu z 8. členom Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen, in sicer le za vaške odbore tistih vaških skupnosti, za katere v roku, postavljenem s prvim pozivom (do 20. 2. 2023), ni prispelo zadostno število kandidatur (GABROVICA – COLJAVA, HRUŠEVICA, KOMEN). V kolikor komisija tudi po tem zadnjem pozivu ne prejme zadostnega števila kandidatur, imenuje vaški odbor občinski svet na predlog župana.

Kandidature s pisnim soglasjem kandidata se vloži na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občina Komen, Komen 86, 6223 Komen najkasneje do vključno SREDE, 19. 4. 2023 . Obrazec za kandidaturo in za pisno soglasje kandidata sta na voljo na spletni strani www.komen.si in v sprejemni pisarni Občine Komen.

Zaželjeno je, da so v vaškem odboru predstavniki vseh naselij, ki sestavljajo vaško skupnost. 

Številka: 031-1/2023-4

Datum: 5. 4. 2023

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednik David Zega l.r.

 

Obrazec - kandidatura.doc

Obrazec - soglasje kandidata.doc

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA