Skoči na vsebino

Javna razgrnitev osnutka Tehnične posodobitve OPN Komen

11. 12. 2023

Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) uvaja instrument tehnične posodobitve (141. in 142. členom ZUreP-3), s katerim se omogoča ažuriranje grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin.

V letih od 2019 do 2022 je Geodetska uprava pripravljala izboljšavo zemljiškega katastra, s katero je izboljšala položajno natančnost zemljiško katastrskih prikazov (ZKP) ter prejšnji zvezni sloj ZKP preoblikovala v zemljiško katastrski načrt (ZKN). ZKN so formalno že uveljavljeni in predstavljajo uradni podatek zemljiškega katastra, ki je v celoti nadomestil prejšnji ZKP. ZKN bo vzdrževan zgolj še z geodetskimi upravnimi postopki parcelacije zemljišč.

Ker so vsebine OPN, predvsem najpomembnejši prostorski režim – namenska raba prostora (v nadaljevanju: NRP), v veljavnem OPN pripravljene in usklajene s takrat veljavnim ZKP in ker so se z vzpostavitvijo in uveljavitvijo ZKN meje parcel pozicijsko premaknile, je nujno potrebno, da se pozicijska natančnost NRP uskladi z najnovejšim in najbolj natančnim ter uradnim podatkom ZKN.

Javna razgrnitev osnutka Tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Komen, ki jo je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, bo potekala

od ponedeljka 11. 12. 2023 do vključno nedelje 31. 12. 2023.

Spodaj objavljeno gradivo je razgrnjeno tudi na Občini Komen (2.nadstropje), Komen 86, 6223 Komen, kjer bo dostopno v času uradnih ur občinske uprave. Grafični del tehnične posodobitve je objavljen tudi na spletni strani Prostorski informacijski sistem občin – PISO na povezavi:

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=komen&cx=402995.5&cy=76295.5&CS=D96&scale=32&catprj=piso.komen_opn_tp_jr_nov2023&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000

Pripombe, predloge in mnenja k osnutku Tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta občine Komen lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, s pripisom »Tehnična posodobitev OPN« ali na elektronski naslov: obcina@komen.si, s pripisom »Tehnična posodobitev OPN« do vključno 31. 12. 2023.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, v času uradnih ur: ob ponedeljkih in petkih od 8.00 - 12.00 ure in ob sredah od 8.00 - 12.00 ure in od 15.00 – 17.00 ure.

Po končani javni razgrnitvi bo občina preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine na povezavi: https://www.komen.si/novice/objave/.https://www.komen.si/novice/objave/

Več podatkov je navedenih v Javnem naznanilu o javni razgrnitvi Tehnične posodobotve.

 

Sklep - začetek postopka TP.pdf

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Tehnične posodobitve OPN Občine Komen.pdf

 

1. Osnutek tehnične posodobitve

Osnutek sklepa o tehnični posodobitvi.pdf

2.Grafični del:

kazalo, legenda, pregledna karta.zip

karte namenske rabe prostora.zip

karte GJI.zip

3. Elaborat tehnične posodobitve

elaborat tehnične posodobitve.pdf

bilance sprememb povrsin EUP.pdf

4. Povzetek za javnost

povzetek za javnost.pdf

 

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA