Skoči na vsebino

Pogoji za uporabo plakatnih mest v času referendumske kampanje za izvedbo posvetovalnih referendumov 9. 6. 2024

09. 05. 2024

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 – v nadaljevanju ZVRK) in 30. člena Statuta Občine Komen (Ur.l. RS 80/09, 39/14, 39/16) objavljam

POGOJE ZA UPORABO PLAKATNIH MEST  NA OBMOČJU OBČINE KOMEN V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA IZVEDBO

-          Posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja;

-          Posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije;

-          Posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo; v nedeljo, 9. 6. 2024.

 

1.

Lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih plakatnih mestih.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, tu določenih, je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev referendumske kampanje je prepovedano.

V času referendumskega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.

2.

Občina Komen bo organizatorjem referendumske kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta s postavitvijo panojev:

- V KOMNU: zelenica ob kulturnem domu v Komnu (parc. št. 1871/2 k.o. Komen),

- V ŠTANJELU: na placu (parc. št. 950/45 k.o. Štanjel).

3.

Dodatna plakatna mesta, ki so pod enakimi pogoji dostopna vsem organizatorjem referendumske kampanje in na katere organizatorji lahko sami postavijo montažne panoje, so:

-  v Komnu: na zelenici parkirišča ob cesti Komen – Krajna vas (parc. št. 3560/6 k.o. Komen);

- v Brestovici pri Komnu: na zelenici ob eko otoku in avtobusnem postajališču v Zg. Brestovici;

- v Brjah pri Komnu: na zelenici ob vaškem vodnjaku, nasproti avtobusne čakalnice;

- v Gorjanskem: na ploščadi pri spomeniku (na križišču za Brestovico);

- v Večkotih: na prostoru ob eko otoku – ob odcepu za vas Koboli;

- v Ivanjem Gradu: na tlakovani ploščadi pri avtobusni čakalnici (nasproti spomenika NOB);

- v Kobdilju: ob avtobusni čakalnici;

- v Kobjeglavi: na asfaltni površini ob postajališču;

- v Svetem: na zelenici ob avtobusni čakalnici;

- v Škrbini: na asfaltu ob plakatni tabli, na levi strani ceste ob vstopu v vas iz smeri Komna;

- v Štanjelu: na zelenici ob parkirišču »na polju«;

- v Tomačevici: na zelenici nad avtobusno čakalnico - ob obvestilnih tablah;

- v Volčjem Gradu: na zelenici ob betonski ploščadi »na kržadi«.

V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena, je plakatiranje dovoljeno na krajevno običajen način.

Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih mest. Prepovedano je plakate pritrjevati na drevesa z žeblji ali risalnimi žebljički ter lepiti plakate na drogove električne in PTT napeljave.

4.

Na brezplačnih plakatnih mestih organizatorji referendumske kampanje plakate nameščajo sami, pod tu določenimi pogoji.

Občinska uprava določi vrstni red za plakatiranje na plakatnih mestih iz 2. točke teh Pogojev na podlagi vrstnega reda prejetih prijav. Upošteva se vrstni red prispetja pisne prijave, ki jo lahko organizatorji referendumske kampanje posredujejo osebno, po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali po e-pošti na naslov obcina@komen.si in sicer do vključno 15. 5. 2024.

Vsakemu organizatorju referendumske kampanje pripada za plakatiranje na panojih eno plakatno mesto dimenzije 70 x 100 cm. Za plakatiranje v času referendumske kampanje Občina Komen zagotavlja 8 plakatnih mest.

Plakatna mesta so razvrščena na naslednji način:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Organizator referendumske kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.

5.

Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s temi določili.

6.

Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. Po poteku tega roka lahko Medobčinski inšpektorat in redarstvo odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja in izreče globo v skladu z določili ZVRK.

7.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oz. upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila ZVRK.

8.

V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po roku za oddajo zahteve za plakatiranje. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispelih vlog.

9.

Občina zagotavlja plakatiranje na panojih samo do popolnitve vseh osmih (8) plakatnih mest. Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih bo mogoče od četrtka, 16. 5. 2024 dalje.

 

Mag. Erik Modic, župan

 

Pogoji za plakatiranje v casu referendumske kampanje (posvetovalni referendumi 9.pdf

 

 

 

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA