Skoči na vsebino

Povabilo mladim k opravljanju počitniškega dela v Občini Komen v času poletnih počitnic

11. 05. 2023

Povabilo mladim k opravljanju počitniškega dela v Občini Komen v času poletnih počitnic

Občina Komen v času poletnih počitnic omogoča dijakom in študentom, ki bodo do pričetka opravljanja dela dopolnili 15 let, delovno preživljanje prostega časa med 1. 7. 2023 in 30. 9. 2023, predvsem ob vikendih.

Počitniško delo bomo omogočili mladim - dijakom in študentom (rednim in izrednim), občanom Občine Komen, v starosti med 15 in 26 let.

Pri izboru prijavljenih bomo upoštevali število prejetih vlog, starost udeležencev poleg tega pa tudi dosedanje izkušnje, druga znanja ter ostale pomembne okoliščine.

Mladi bodo opravljali različna dela na območju Občine Komen, predvsem pa na območju Štanjela (urejanje javnih površin in javnih objektov, pomoč pri prireditvah, pomoč pri delu v novem Muzeju Grad Štanjel in Centru za obiskovalce Gradu Štanjel, informiranje in usmerjanje obiskovalcev Štanjela na stojnici pred grajskim dvoriščem, pomoč pri promociji občine – razdeljevanje letakov, ipd.) v skladu z usmeritvami ter pod vodenjem zaposlenih v Centru za obiskovalce Grad Štanjel

Urna postavka je 5,8474 EUR neto (6,92 EUR bruto).

Ostali pogoji za opravljanje počitniškega dela:

-       počitniško delo se lahko opravlja samo na podlagi lastne napotnice. Na podlagi napotnice se bo vodila evidenca ur.

-       varnost in zdravje pri delu: Mladi morajo biti pred pričetkom počitniškega dela teoretično in praktično poučeni z varnostjo in zdravjem pri delu, zato bo pred pričetkom počitniškega dela občina organizirala usposabljanje za varno delo.

-       zdravniški pregled: Za opravljanje počitniškega dela zadošča potrdilo, ki ga dijak ali študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva dijakov ali študentov (sistematski pregled), če je bil dijak ali študent pregledan v obdobju zadnjih petih let.

-       mladi bodo morali najpozneje pred pričetkom dela Občini Komen predložiti zdravniško potrdilo o opravljenem preventivnem pregledu in svojo napotnico. V kolikor z zdravniškim potrdilom ne razpolagajo, bodo napoteni na zdravniški pregled. V kolikor ne razpolagajo s svojo napotnico, počitniškega dela ne bodo mogli opravljati.

-       pri opravljanju počitniškega dela se smiselno uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1)  o varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, predvsem členi 191. – 193.

Prijave za počitniško delo bomo sprejemali na spodaj pripravljenem obrazcu in sicer najpozneje do torka, 15. 6. 2023. Izpolnjene obrazce pošljite na e-naslov: občina@komen.si ali po pošti: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Za vse dodatne informacije glede prijave lahko v času uradnih ur pokličete na številko 05 7310 452 ali pišete na e-poštni naslov: andreja.stok@komen.si.

Za vse dodatne informacije glede opravljanja dela lahko pokličete Grmek Masič Urbana (ORA Krasa in Brkinov d.o.o.) na številko 05 769 1014 ali pišete na naslov: urban@visitkras.info.

Prijavni obrazec - počitniško delo.docx

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA