Skoči na vsebino

Obvestilo medobčinskega inšpektorata in redarstva

03. 07. 2023

Ob rednem nadzoru cest in pločnikov zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu - MIR ugotavljajmo, da vegetacija pogosto sega čez zidove ali ograje nad cestišče lokalnih cest in s tem ovira varen potek prometa pešcem in vozilom.

Pri tem bi vas MIR rad opomnil, da je potrebno živo mejo in vse drevje, ki ga imate posajenega in morebiti sega na cestišče ali pločnike porezati v celotni višini v takem obsegu, da je zagotovljen prosti profil ceste, kar pomeni prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m, po širini obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste (glej spodnjo skico).

Vse občane zato pozivamo, da porežejo vso vegetacijo, ki visi na cestišče ali pločnik. V kolikor tega ne boste storili, bo to na vaše stroške storil izvajalec rednega vzdrževanja ceste. Uveden bo tudi postopek o prekršku po 1. odstavku  6. člena Zakona o cestah (ZCes-2), ki določa:

»Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.» za kar je predpisana globa v višini 500€.

Prav tako vas opozarjamo, na določilo 32. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, da je prepovedano sežiganje komunalnih odpadkov, med katere sodi tudi zeleni odrez, na prostem, na mestu nastanka in v strnjenih naseljih, za kar je predpisana globa 400€.

Zeleni odrez lahko odložimo na domač kompostnik ali pa ga oddamo na Zbirni center Komunale Sežana – CERO.

SLIKA.png

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA