Skoči na vsebino

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Komen za leto 2024

12. 02. 2024

Občina Komen objavlja Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Komen za leto 2024.

 

Priznanja Občine Komen, ki se podelijo v letu 2024:

ZLATI GRB Občine Komen

Priznanje se podeli posamezniku ali skupinam za izredno življenjsko delo oziroma za vrhunske uspehe in dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali katerem drugem področju, ki so pomembni za razvoj in promocijo občine Komen. Podeli se eno priznanje letno.

Priznanja Občine Komen

Priznanja se podeljujejo posameznikom ali skupinam za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju. Priznanja imajo pomen pohvale ter so aktualen odziv na dosežke in uspehe na vseh področjih dela. Podeli se lahko do tri priznanja letno.

Priznanja podeli župan Občine Komen predvidoma na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Komen.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter ožji deli lokalne skupnosti.

Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati najmanj: splošne podatke o predlagatelju, predstavitvene podatke o kandidatu, vrsto priznanja, za katero je kandidat predlagan, utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je bila predlagana podelitev priznanja in dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.  Utemeljitev mora biti pripravljena na tak način, da bo zagotavljala pripravo utemeljenega predloga za obravnavo na občinskem svetu in podelitev priznanja na slavnostni seji.

Če predlagatelj ni fizična oseba, mora predlogu obvezno priložiti tudi zapisnik sestanka organa, ki je sprejel odločitev o podaji predloga.

Prispele predloge bo obravnavala komisija za podelitev priznanj Občine Komen, imenovana s sklepom župana. Komisija bo oblikovala predlog za podelitev priznanj, o prejemnikih priznanj bo odločal občinski svet s sklepom.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo na naslov Občine Komen prispeli do petka, 12. 4. 2024 do 12. ure. Predlagatelji lahko podajo predloge na obrazcu, ki je na voljo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Komen in je objavljen na spletni strani občine Komen www.komen.si.

Predlagatelji pošljejo predloge na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj – za občinska priznanja«.  

Razpis za zbiranje predlogov se objavi na spletni strani Občine Komen www.komen.si, v občinskem glasilu Burja ter v prostorih Občine Komen.

 

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev obcinskih priznanj za leto 2024.pdf

Obrazec - predlog za kandidata za objavo.doc

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA