Skoči na vsebino

Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Komen št.1 (SD OPN Komen 01)

05. 12. 2023

Obveščamo vas, da je Občina Komen pričela z izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen št. 1 (SD OPN KOMEN 01), zato poziva zainteresirane lastnike zemljišč ter druge pravne in fizične osebe, da posredujejo svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora, najkasneje

do vključno 31. januarja 2024.

Pobud, prejetih po tem roku ne bo mogoče obravnavati v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN.

Vse do sedaj prejete pobude, vključno s pripombami podanimi v času javne razgrnitve OPN (od 1.10.2014 do 15.5.2015), ki so se nanašala na spremembo namembnosti zemljišč, ter se jih zato v postopku sprejemanja OPN ni obravnavalo, bodo obravnavane v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN, zato ni potrebno ponovno podajati pobud. Vsi pobudniki bodo o svojih do sedaj vloženih pobudah pisno obveščeni.

Posredovane nove pobude naj bodo ustrezno obrazložene. Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Občine Komen je objavljena na spletni strani Občine Komen na naslovu: https://www.komen.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/, kjer so navedene tudi informacije glede plačila takse. Vloga je dosegljiva tudi na sedežu občine.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali pošljete po elektronski pošti na naslov: obcina@komen.si oziroma jih oddate v sprejemni pisarni občine.

Več informacij je v pripetem javnem pozivu.

Poziv k oddaji pobud.pdf

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA