Skoči na vsebino

19. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 30. 3. 2022 v Vaškem domu v Gorjanskem

18. 03. 2022

Sklic 19. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 22. 12.

2021;

Osnutek zapisnika 18. redna.doc

Realizacija sklepov 18. redne.pdf

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. dopisne seje z dne 24. 1. 2022;

Zapisnik 10. dopisne.docx

Realizacija sklepov 10. dopisne.pdf

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. dopisne seje z dne 15. 3. 2022;

Zapisnik 11. dopisne.docx

Realizacija sklepov 11. dopisne.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 in plan aktivnosti za leto 2022 – seznanitev;

Gradivo k 4. točki.pdf

PRILOGA 3 Obrazec letnega poročila_original_2021-2022_Komen (003).docx

2021 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK (svet 2021).docx

5. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest – druga obravnava;

Gradivo k 5. točki - predlog odloka.pdf

Gradivo k 5. točki - pregledna karta cestnega omrežja (1).pdf

Gradivo k 5. točki - priloga 2.pdf

Gradivo k 5. točki - priloga.pdf

Predlog Odloka o kategorizaciji obcinskih cest-druga obravnava.docx

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine;

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. točki - Priloga 1_Obrazložitev KSP.pdf

Gradivo k 6. točki - Priloga 2_ Predlog izjave in Sporazum.pdf

sklep - FINANČNO JAMSTVO_marec 2022.docx

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Načrtom ustanovitve stavbne pravice na nepremičninah s parc. št. 152/107, 460/26, 460/27, 460/46, 460/47, 460/49 in 460/50 vse k.o. Brje, za obdobje 30 let;

Gradivo k 7. točki.pdf

Predlog sklepa o seznanitvi.docx

Načrt ustanovitve stavbne pravice dokončan-em.docx

8.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leti 2022 in 2023;

Gradivo k 8. točki.pdf

Predlog sklepa -dopolnitev letnega načrta za leto 2022 in 2023.docx

9.    Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komen – prva obravnava;

Gradivo k 9. točki.pdf

Predlog Odloka o koncesiji JS zavetisce za zapuscene zivali -prva obravnava.docx

10.    Predlog  Odloka  o  spremembah Odloka  o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen - skrajšani postopek;

Gradivo k 10. točki.pdf

Predlog odloka - odlok o spremembah OŠ Komen.docx

11.  Predlog Sklepa o plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov v stanovanjski skupini kot nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe;

Gradivo k 11. točki.pdf

Predlog sklepa - doplačilo oskrbe.docx

12.  Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 12. točki.pdf

Predlog odloka - sprememba odloka koncesija.doc

13.  Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve leta 2022 v Občini Komen;

Gradivo k 13. točki.pdf

Predlog sklepa - delna povrnitev stroškov volilne kampanje.doc

14.  Poimenska predstavitev kandidatk za ravnateljico Osnovne šole Antona Šibelja – Stjenka Komen;

15.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

Predlog razširitev dnevnega reda 19. redne seje.pdf

Razširitev dnevnega reda.docx

Predlog sklepa - mnenje o kandidatkah.pdf

mnenje - ravnateljica OŠ Komen.doc

VLOGA ZA PRIDOBITEV MNENJA O KANDIDATIH ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (1).pdf

 

Potrjen zapisnik 19. redne seje

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA