Skoči na vsebino

Pristojnosti

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen je občinski svet sprejel na 25. redni seji dne 4. 4. 2018. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2018.

Delovni čas javnih uslužbencev je določen z Odredbo o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v občinski upravi Občine Komen št. 020-2/2016-1 z dne 14. 4. 2016.

 Premakljiv začetek in konec delovnega časa:

- ob ponedeljkih 7.00-8.00 15.00-17.00
- ob torkih 7.00-8.00 15.00-17.00
- ob sredah 7.00-8.00 17.00-18.30
- ob četrtkih 7.00-8.00 15.00-16.00
- ob petkih 7.00-8.00 13.00-14.30

 

Odmor za malico koristijo javni uslužbenci med 12.00 in 13.00 uro, oziroma ob petkih med 12.00 in 12.30 uro.

Uradne ure občinske uprave so: 

- ob ponedeljkih 8.00-12.00  
- ob sredah 8.00-12.00 15.00-17.00
- ob petkih 8.00-12.00  

 

Občina Komen zagotavlja uradne ure po telefonu (tel. št. 05 7310 450 ali GSM 031 362 850) v času uradnih ur občinske uprave Občine Komen.

Občina Komen zagotavlja splošne informacije (informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi ter pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami in o načinu poslovanja organa pri izvajanju upravnih nalog)  z objavami na svetovnem spletu ter po javnih uslužbencih, ki so zadolženi za določeno delovno področje. Informacije o zaposlenih javnih uslužbencih so dostopne na podstrani: Zaposleni.

Splošne informacije v zvezi z upravnimi storitvami s svojega delovnega področja zagotavljajo:

Tanja Saražin Strnad, e-pošta: tanja.strnad@komen.si
Soraja Balantič, e-pošta:
mag. Katja Mulič, e-pošta:
Andrejina Nardin, e-pošta:
Boštjan Frančeškin, e-pošta:
Denis Ostrouška, e-pošta:

Sklep o dolocitvi oseb za zagotavljanje splosnih informacij.pdf

Splošne informacije v zvezi z upravnimi storitvami, ki se opravijo na vlogo stranke in obsegajo zlasti podatke o tem, kakšni so pogoji za pridobitev pravice, kje in po kakšnem postopku lahko stranka pridobi pravico, kaj je potrebno priložiti vlogi ter kolikšna je višina upravne takse in morebitnih drugih plačil ter kako se lahko plačilo izvede, so dostopne na podstrani: Vloge in obrazci. Vse vloge in obrazci so v fizični obliki dostopni tudi v sprejemni pisarni Občine Komen.

Občina Komen mora v skladu z 9. členom Uredbe o upravnem poslovanju objaviti seznam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za vodenje upravnega postopka in odločanje v upravni zadevi. 

1.8.2023 Seznam uradnih oseb.pdf

POHVALE IN PRIPOMBE STRANK

V skladu s 14. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 9/2018) lahko stranke podate svoje predloge, pripombe, kritike glede kakovosti poslovanja Občine Komen s strankami pisno (po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, po e-pošti na naslov: ), ustno ali z zapisom v knjigo pripomb in pohval, ki se nahaja v sprejemni pisarni Občine Komen.

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA