Skoči na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Komen za leto 2022

19. 08. 2022

Občina Komen objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Komen za leto 2022. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Komen.

Višina razpisanih sredstev za leto 2022 je 30.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50% upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:

- za 2-3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR,

- za 4-5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR,

- za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.


ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 10. 10. 2022.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni občine najpozneje 10. 10. 2022 do 14. ure oziroma do 10. 10. 2022 oddane po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis za sofinanciranje MKČN«, na hrbtni strani ovojnice pa ime in priimek ter naslov prijavitelja. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN'.

Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, aktualnimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Razpis MKČN 2022 občina Komen.pdf

Razpisna dokumentacija MKČN 2022.doc

Razpisna dokumentacija MKČN 2022.pdf

Prijava MKČN - evidenčni list (Priloga 5).pdf

Evidenca-izvajalcev-prvih-meritev-in-obratovalnega-monitoringa-odpadnih-....pdf

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA