temperatura -1°C
smer vetra JV
hitrost 0.8m/s

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

  V skladu z zakonom:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi predlogov, ki jih komisiji podajo politične stranke, sveti ožjih delov občine ali člani občinskega sveta. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja.

Kontakt:: nadzorni.odbor@komen.si

Mandat 2018 - 2022

 

 

Mandat 2014 - 2018

 

 natisni