temperatura 23°C
smer vetra SV
hitrost 2.6m/s

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva: Silvana Zadel

Tajništvo: Mirjana Bomeštar

Redarja: Tamara Ozbič, Gregor Gogič

 

Kontaktni podatki:

Naslov:

Partizanska 4, p.p. 126

6210 Sežana  

Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje na naslovu Partizanska 82, 6210 Sežana (v prostorih nekdanje Iskre).  

Tel.: (05) 7310 141

Faks: (05) 7310 146

e-pošta: soou@sezana.si      

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva, komunalnega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja nadzora.  

V skladu z Dogovorom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, ki so ga župani sprejeli aprila 2008, so naloge vodje na področju komunalnega in inšpekcijskega nadzorstva naslednje:

 • vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in drugimi predpisi,
 • nudenje pravne in strokovne pomoči,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad javno snago,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad spoštovanjem odlokov o občinskih taksah,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstvo nad predpisi, ki urejajo zunanji videz mest, vzdrževanje zelenih površin ter okolice zgradb,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad odloki o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad odloki, ki urejajo javni red in mir v občinah,
 • izvajanje nadzora nad spoštovanjem odlokov o občinskih cestah, določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste in ureditvi cestnega prometa z vzdrževanjem cest in zimsko službo,
 • izvajanje nadzora nad urejanjem prometa v občini,
 • opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu županov občin.

  

Naloge Medobčinskega inšpektorata in redarstva na področju občinskega redarstva so:  

 • izvajanje nadzora na terenu iz področja Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru ter nad sprejetimi občinskimi odloki,
 • evidentiranje opaženih nepravilnosti na terenu,
 • evidentiranje prekrškov na terenu,
 • izvajanje nadzora nad mirujočim prometom,
 • odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja,
 • pripravljanje predlogov za izboljšanje razmer na terenu,
 • nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih,
 • varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
 • vzdrževanje javnega reda in miru,
 • opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu županov občin.

 

Prijavo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu lahko podate na spodnjem obrazcu:

Poslovni čas in uradne ure.doc

Delovno področje MIR-a.doc

OBRAZEC_Prijava.doc

OBRAZEC_MIR _VLOGA_ZSV_UGOVOR.doc

   

natisni