Skoči na vsebino

6. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 4. 10. 2023 s pričetkom ob 17. uri

22. 09. 2023

Sklic 6. redne seje, 4.10.2023.pdf

 

Predlagani dnevni red:

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.     Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-        osnutek zapisnika in pregled realizacije sklepov 5. redne seje z dne 6. 9. 2023;

Osnutek zapisnika 5. redna 6.9.2023.doc

Pregled realizacije sklepov 5. seje.pdf

3.     Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.     Predstavitev aktualnega stanja Dnevnega centra Komen;

5.     Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Škrbini, cerkve sv. Petra v Gabrovici pri Komnu in cerkve Najdenja sv. Križa na Ivanjem Gradu za kulturne spomenike lokalnega pomena – prva obravnava;

Gradivo k 5. točki - predlog odloka.PDF

Gradivo k 5. točki - predlog za razglasitev.pdf

Odlok o razglasitvi 3 cerkva za kulturni spomenik lokalnega pomena.doc

6.     Predlog Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Komen - prva obravnava;

Gradivo k 6. točki - predlog odloka.pdf

Predlog Odloka o zbiranju in obdelavi dolocenih vrst komunalnih odpadkov v Obcin.docx

7.     Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Komen v letu 2022;

Gradivo k 7. točki - predlog sklepa.pdf

Gradivo k 7. točki - poročilo MIR.pdf

Gradivo k 7. točki - porocilo pp KOMEN.pdf

Gradivo k 7. točki - Priloga 1.pdf

Predlog Sklepa - Ocena stanja varnosti 2022.doc

8.     Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Komen;

Gradivo k 8. točki - predlog sklepa.pdf

Gradivo k 8. točki - LEK_Komen_povzetek.pdf

Gradivo k 8. točki - LEK_Komen.pdf

Gradivo k 8. točki - Soglasje o skladnosti predloga LEK.pdf

Predlog sklepa Lokalnega energetksega koncepta Občine Komen.docx

9.     Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« - druga obravnava;

Gradivo k 9. točki - Predlog odloka.pdf

Odlok o načinu opravljanja - za sprejem.pdf

Obrazložitve odloka 2. obravnava.docx

Odlok o načinu opravljanja - spremembe.docx

10.  Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« - druga obravnava;

Gradivo k 10. točki - predlog odloka.pdf

Koncesijski odlok 2. obravnava - za sprejem.pdf

Koncesijski odlok 2. obravnava - spremembe.docx

Obrazložitve odloka 2. obravnava.docx

11.  Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 – skrajšani postopek;

Gradivo k 11. točki - predlog odloka.pdf

Obrazložitev spremembe Odloka PRORAČUN 2023.docx

12.  Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o. za potrebe izvajanja projekta KRAS-CARSO II v letih 2023 – 2025;

Gradivo k 12. točki - predlog sklepa.pdf

Gradivo k 12. točki - vloga.pdf

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi ORA Krasa in Brkinov d.o.o. za potrebe izvajanja projekta KRAS-CARSO II v letih 2023 -2025.docx

13.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Odgovor Kraški vodovod.pdf

Odgovor na svetniško vprašanje - Grmek Masič.pdf

Odgovor na svetniško vprašanje - Konjedič.pdf

Odgovor na svetniško vprašanje - Živec.pdf

 

Razširitev dnevnega reda:

Razširitev dnevnega reda 6.9.2023.pdf

Predlog (Metka Zver po e-pošti).pdf

Predlog Metka Zver - Gradivo_in_predlog sklepa_priprava_spremembe_OPN.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA