Skoči na vsebino

18. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 22.12.2021 v Viteški dvorani v Štanjelu

13. 12. 2021

Sklic 18. redne seje 22.12.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 24. 11. 2021;

Osnutek zapisnika 17. redna.doc

Pregled realizacije sklepov 17. redne seje 24.11.2021.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana – druga obravnava

 Gradivo k 4. točki.pdf

ODLOK ZD- 2.branje.docx

5.    Predlog Odloka o občinskih cestah – druga obravnava;

Gradivo k 5. točki.pdf

Predlog odloka o obcinskih cestah-druga obravnava.docx

6.    Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest-prva obravnava;

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. točki - priloga.pdf

Predlog Odloka o kategorizaciji obcinskih cest-prva obravnava.docx

7.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Komen – druga obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo_gradivo Občina Komen - druga obravnava.docx

8. Predlog sklepa o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Komen;

Gradivo k 8. točki.pdf

Elaborat odpadne vode Komen.pdf

Elaborat voda Komen.pdf

Komen izračuni za gospodarstvo.pdf

Komen izračuni za gospodinjstvo.pdf

Primerjava cen s komunalami 2021.pdf

Primerjava med obstoječimi in predlaganimi cenami.pdf

PREDLOG SKLEPA o sprejetju novih cen storitev (voda, odvajanje in čiščenje).docx

9.    Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 1. 2022; 10.  Predlog Strategije razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini 2022-2028;

Gradivo k 9. točki 1 .PDF

Gradivo k 9. točki 2.pdf

Gradivo k 9. točki.pdf

predlog cene Vrtec Sežana.doc

10.  Predlog Strategije razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini 2022-2028;

Gradivo k 10. točki.pdf

Gradivo k 10. točki - zapisnik.pdf

Gradivo k 10. točki - povzetek.pdf

Strategija_turizma_Kras_Brkini_predlog_OS.pdf

predlog Stretegija razvoja trzenja turizma.docx

11.  Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolževanju Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za namene samooskrbne elektrarne

Gradivo k 11. točki.pdf

gradivo k. 11. točki 1.pdf

sklep - zadolževanje ZGRS.docx

12.  Predlog Sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine

Gradivo k 12. točki obrazložitev.pdf

Gradivo k 12. točki predlog sklepa.pdf

sklep - FINANČNO JAMSTVO KSP.docx 

13.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v svet javnega zavoda ZGRS Sežana;

Gradivo k 13. točki.pdf

Predlog sklepa - imenovanje predstavnika -svet ZGRS.doc

14.  Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2022 – druga obravnava;

Gradivo k 14. točki.pdf

sklep-PRORAČUN 2022.docx

15.  Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2023 – druga obravnava;

Gradivo k 15. točki - n.pdf

sklep-PRORAČUN 2023.docx

16.  Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2022;

Gradivo k 16. točki.pdf

Gradivo k 16. točki mnenje.pdf

letni program športa 2022.doc

17.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Gradivo k 17. ORA.pdf

Gradivo k 17. točki -PODZUPANJA.pdf

 

zapisnik 10. seje odb za gospodarstvo.pdf

zapisnik skupne seje odbora za kmetijstvo in delovne skupine za turizem z dne 15.pdf

Zapisnik - odbor za proračun 21.12.2021.pdf

Zapisnik 18. seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti (003).pdf

 

 Zapisnik 18. redne seje OS.pdf

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA