temperatura 15°C
smer vetra V
hitrost 2.2m/s

Informacije javnega značaja

KAJ SO INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA?

Informacije javnega značaja so tiste, ki izvirajo iz delovnih področij organov; torej vse informacije, ki nastajajo pri poslovanju organa, dokumenti, dosjeji, zadeve, registri, evidence ali dokumentarna gradiva, ki so jih organi sestavili sami, v sodelovanju z drugimi organi ali so jih dobili od drugih oseb. Fizične in druge osebe lahko te informacije pod določenimi pogoji uporabijo tudi za pridobitne in nepridobitne namene (ponovna uporaba informacij).
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa 3 kriterije, po katerih lahko opredelimo informacijo javnega značaja:

  • gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa,
  • organ mora z njo razpolagati,
  • nahajati se mora v neki materializirani obliki.


Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno - ustno zahtevo.

O pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep s katerim je organ zahtevo zavrnil ima prosilec pravico do pritožbe. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja - informacijski pooblaščenec.

Za posredovanje informacij javnega značaja je v občinski upravi Občine Komen pooblaščena mag. Andreja Štok.


Povezava na katalog informacij javnega značaja Občine Komen
 

Poročila o izvajanju ZDIJZ:

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2007.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2008.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2009.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011.pdf

Poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2013.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2014.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2016.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2017.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2018

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2019

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2020.pdf

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za 2021.pdf

 

Veljavni predpisi:

Register lokalnih skupnosti

Katalog predpisov Občine Komen (Lex Localis)

 

Predpisi v pripravi:

Katalog predlogov predpisov v pripravi

Občina objavlja predloge predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostmi in ključnimi deležniki. Glede načina, rokov in izjem v zvezi z objavo na svetovnem spletu se smiselno uporabljajo določbe resolucije, ki ureja normativno dejavnost.

Občina Komen zagotavlja transparentnost pri sprejemanju aktov tako, da v skladu z 22. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Komen 7 delovnih dni pred dnevom določenim za sejo občinskega sveta, sklic seje in gradivo objavi na spletnih straneh občine. Predlogi predpisov so objavljeni tudi v Katalogu informacij javnega značaja (Lex Localis).

V skladu s 6. odstavkom 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
občina objavlja predloge predpisov, glede katerih ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

Pomembne povezave:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 
Spletna stran informacijskega pooblaščenca

 

Pomembni dokumenti:

 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Komen.pdf

Lokalni energetski koncept - povzetek.pdf

Občinski program varnosti.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI KOMEN.PDF

LOKALNI PROGRAM KULTURE 2016-2019.pdf

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2018.pdf

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2020

 

 

Dokumentacija iz javnih razpisov in drugih oblik sofinanciranj:

Občina Komen posreduje v skladu z 10. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi infomacij javnega značaja javno dostopne informacije javnega značaja v zvezi s postopki javnih razpisov, ki jih vodi, na tej povezavi.

Ostale javno dostopne informacije javnega značaja (dodelitev javnih sredstev brez razpisa):

POGODBA 2018-GUD PIHALNI ORKESTER.pdf

POGODBA 2019-GUD PIHALNI ORKESTER

 

 

natisni