Skoči na vsebino

4. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 24. 5. 2023 s pričetkom ob 17,00

11. 05. 2023

Predlagani dnevni red:

Sklic 4. redne seje, 24. 5. 2023.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-       osnutek zapisnika in pregled realizacije sklepov 3. redne seje z dne 29. 3. 2023;

Osnutek zapisnika 3. redna 29.3.2023.doc

Pregled realizacije sklepov 3. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi dela presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen;

Gradivo k 4. točki - Predlog sklepa k izdaji soglasja k porabi presezka.PDF

Gradivo k 4. točki - Vloga šole k razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta.pdf

razporeditev presežka-OŠ Komen.doc

5.    Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 1. in 3. razreda v Podružnični šoli Štanjel v šolskem letu 2023/2024;

Gradivo k 5. točki - Predlog sklepa o sofinanciranju locenega izvajanja pouka posameznih predmetov v Podruznicni soli Stanjel.PDF

Gradivo k 5. točki - Sofinanciranje ločenega izvajanja pouka -vloga na Občino.pdf

6.    Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2023/2024;

Gradivo k 6. točki - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k stevilu in vrsti oddelkov.PDF

Gradivo k 6. točki - Sistematizacija za sol. leto 2023-2024.pdf

Določitev št. oddelkov in sistemizacija.doc

7.    Predlog Sklepa o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Komen;

Gradivo k 7. točki - Predlog Sklepao sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda.pdf

Gradivo k 7. točki - Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda in storitev MKČN.pdf

Gradivo k 7. točki - Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Komen 2023.pdf

Gradivo k 7. točki - Izračun cen za gospodinjstvo in gospodarstvo 2023.pdf

Gradivo k 7. točki - Primerjava cen s komunalami 2023.pdf

PREDLOG SKLEPA o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda.docx

8.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2022 – seznanitev;

Gradivo k 8. točki - Predlog sklepa o seznanitvi z letnim porocilom 2022 - odpadki .pdf

Gradivo k 8. točki - koncesijsko porocilo _odpadki KOMEN_2022.pdf

Obrazložitev+predlog sklepa za OS -odpadki.doc

9.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2022 – seznanitev;

Gradivo k 9. točki - Predlog sklepa o seznanitvi z letnim porocilom 2022 - pokopalisca.pdf

Gradivo k 9. točki - koncesijsko porocilo pokopalisca komen 2022.pdf

Obrazložitev+predlog sklep za OS pok.doc

10.  Predlog Odloka o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 10. točki - Predlog odloka o spremembah odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije .pdf

Obrazložitev odloka 24-urna dežurna služba.docx

11.  Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 11. točki - Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih GJS ravna.pdf

Predlog odloka o dopolnitvi odloka koncesija odpadki.docx

12.  Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« - prva obravnava;

Gradivo k 12. točki - Predlog Odloka o nacinu opravljanja GJS vzdrzevanje obcinskih javnih cest.pdf

Gradivo k 12. točki - Odlok o načinu opravljanja - 1. obravnava.pdf

Obrazložitve Odloka o načinu opravljanja - 1. obravnava.docx

13.  Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« - prva obravnava;

Gradivo k 13. točki - Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje GJS .pdf

Gradivo k 13. točki - Koncesijski odlok 1. obravnava.pdf

Koncesijski odlok -obrazložitve 1. obravnava.docx

14.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti – CSD Južna Primorska;

Gradivo k 14. točki - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika CSD JP.pdf

Predlog sklepa CSD Južna Primorska.docx

15.  Predlog Sklepa o Priznanjih Občine Komen za leto 2023;

Gradivo k 15. točki - Predlog Sklepa o priznanjih Občine Komen za leto 2023.pdf

Predlog Sklepa o priznanjih za leto 2023.docx

16.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Odgovor na vprasanje - volitve oz.pdf

20230524_103813.pdf

Popis izvedenih del in materiala.pdf

PZI.pdf

Račun - vgradnja termostatskih ventilov v OŠ Komen.pdf

 

Zapisnik 1. seje SPK.pdf

Zapisnik 2. seje odbora za negospodarstvo.pdf

Zapisnik seje odbora za gospodarstvo.pdf

 

Zapisnik 4. redne seje OS.pdf

 

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA