Skoči na vsebino

DRUŠTVO "VEZI"

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« je nevladna organizacija, ki deluje na področju duševnega zdravja v skupnosti. Društvo deluje v javnem interesu in ima zaradi humanitarne dejavnosti, ki jo opravlja na področju socialnega varstva, status humanitarne organizacije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Namen društva je pomagati ljudem s težavami v duševnem zdravju in njihovim svojcem. S socialnovarstvenimi programi in drugimi aktivnostmi uporabnikom nudimo ustrezno strokovno podporo in druge metode dela, s katerimi jih podpremo pri ponovnem prevzemanju aktivne socialne vloge, višanju nivoja socialne vključenosti, boljše kvalitete življenja ter pridobivanja socialnih spretnosti in veščin. Pri svojem delu tesno sodelujemo s centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, psihiatričnimi ambulantami in bolnišnicami kakor tudi z zdravstvenimi domovi, urgentnimi in drugimi službami. Teorije in metode dela temeljijo na teorijah socialnega dela nasploh in socialnem delu v skupnosti. Ustvarjajoč pogoje za socialno-delavski delovni odnos je posameznikom omogočeno, da prevzamejo aktivno socialno vlogo za soustvarjanje in sooblikovanje lastnega življenja. Izvajamo dva osnovna programa in sicer Program Mreža dnevnih centrov in Program Mreža stanovanjskih skupin, ki sta bila, s strani Socialne Zbornice Slovenije v maju 2008, verificirana kot Javna socialno- varstvena programa na področju duševnega zdravja.

 

PREDSTAVITEV programov in aktivnosti, ki se odvijajo v DRUŠTVU »VEZI«  

PROGRAM MREŽA STANOVANJSKIH SKUPIN  

Stanovanjska Skupina Brestovica

Stanovanjska Skupina Postojna

Stanovanjska Skupina Divača

Stanovanjska Skupina Ilirska Bistrica

Stanovanjske Skupine Podgrad pri Il. Bistrici: Tri Stanovanjske Skupine  

Program deluje kot Mreža stanovanjskih skupin na območjih dveh regij, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška regija, vključuje pa uporabnike iz cele Slovenije, in sicer iz 20 slovenskih občin. Program je namenjen odraslim osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in zaradi različnih razlogov in okoliščin ne morejo več bivati v domačem okolju. Posameznikom je v programu nudeno bivanje ter strokovna in laična pomoč in podpora za vsakodnevno življenje v skupnosti, v smislu večje možnosti izbire, boljše kvalitete življenja in širjenja socialne mreže. Program razpolaga s 35 ležišči in tremi rezervnimi ležišči za namestitve uporabnikov v stiski. Življenje v stanovanjski skupini je organizirano tako, da se stanovalci v čim večji meri učijo skrbeti zase ter sprejemati odgovornost za svoje življenje. V programu se dnevno in tedensko načrtujejo vse aktivnosti in dejavnosti, ki omogočajo vsakdanje življenje vseh udeleženih. Vsak se vključuje v skladu z lastnimi potrebami in željami ter po svojih močeh. Načrtujejo se tudi prostočasne aktivnosti in vključevanje uporabnikov v dejavnosti ožje in širše lokalne skupnosti. V primeru duševnih stisk in težav uporabnikov ali njihovih svojcev, je na voljo 24 urni telefon, na katerem so dosegljive strokovne delavke za svetovanje, pomoč v stiski ter intervencije. Teorije in metode dela temeljijo na teorijah in konceptih socialnega dela, predvsem pa na socialnem delu v skupnosti. Delovni odnos uporabnikom omogoča prevzemanje aktivne socialne vloge ter soustvarjanje in sooblikovanje lastnega življenja.  

PROGRAM MREŽA DNEVNIH CENTROV  

Dnevni Center Štorje

Dnevni Center Ilirska Bistrica

Dnevni Center Štanjel  

Vsebina programa Mreža dnevnih centrov omogoča vključevanje vsem zainteresiranim uporabnikom, ki imajo težave v duševnem zdravju ali pa so se le znašli v duševni stiski, kakor tudi zainteresiranim članom širše skupnosti. Vsebina programa se sooblikuje v skladu z željami in potrebami uporabnikov, s katerimi soustvarjamo pogoje za uspešno psihosocialno rehabilitacijo, ki jo uporabniki potrebujejo za svoje vsakdanje življenje v skupnosti. Program se odvija od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Poleg vsakodnevnega izvajanja aktivnosti, ki zajemajo paleto možnosti za krepitev socialnih in kreativnih spretnosti in veščin, je pomemben element sodelovanje s širšo skupnostjo. Obenem se v okviru programa odvijajo tudi aktivnosti za promocijo duševnega zdravja, destigmatizacije duševne bolezni in osveščanja širše javnosti. V dnevnih centrih so poleg strokovnega dela: individualnega in skupinskega svetovanja in načrtovanja, skupnostnega socialnega dela, koordiniranja, timskega dela, odvija tudi velika paleta vsebin, ki so namenjene socialnemu učenju in kreativnemu preživljanju prostega časa.  

OSTALI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI DRUŠTVA »VEZI«  

PROMOCIJA IN ZALOŽNIŠTVO

– GLASILO METULJČEK IN KOLEDAR

Program Promocija in založništvo je namenjen promociji duševnega zdravja v regijah, kjer društvo deluje in drugod po Sloveniji. Promocijo izvajamo z izdajanjem glasila Metuljček in letnim koledarjem, letaki, promocijskimi stojnicami, radijskimi in televizijskimi prispevki ter prispevki v lokalnih glasilih in območnih časopisih.  

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

– IZOBRAŽEVANJE ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE Namen izobraževalnega programa je pridobivanje novih strokovnih in vsakdanjih znanj ter izmenjava medsebojnih izkušenj pri štirih ciljnih skupinah. Izobraževalne delavnice potekajo v smeri izobraževanja, informiranja in osveščanja štirih različnih ciljnih skupin: uporabnikov in težje zaposljivih ljudi, svojcev, širše skupnosti in strokovnih delavcev. Program upravičuje potreba po osveščanju, informiranju ter socialnem in strokovnem učenju na celostnem nivoju.  

LIKOVNA KOLONIJA ŠTANJEL Z ELEMENTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Namen likovne kolonije je omogočiti ljudem s težavami v duševnem zdravju svobodo v odražanju svojega notranjega sveta in doživljanja skozi kulturno in likovno ustvarjanje. To jim zagotavlja enake možnosti za izražanje svojega notranjega sveta, o katerem mogoče z besedami ne zmorejo spregovoriti. Program dosega velike uspehe tako v večji socialni vključenosti ljudi s težavami v duševnem zdravju kakor tudi v čedalje boljšem sodelovanju in povezovanju s skupnostjo in v visoki kvaliteti nastalih likovnih del, ki za seboj skrivajo nepojmljivo vrednost - ljubezen do ustvarjanja, ki preseže vse predsodke. Likovna dela nastajajo v likovnih delavnicah po lastni presoji in izboru udeležencev, s pomočjo različnih slikarskih tehnik in materialov. Odvija se v sodelovanju z mentorji, pridružijo pa se nam tudi številni prostovoljci, priznani slikarji in umetniki. Prepletanje udeležencev, različnih slikarskih tehnik odraža vpetost likovne kolonije v lokalno in širše okolje in se odraža v velikem številu obiskovalcev ter dobrem medijskem odzivu. Zaključek likovne kolonije obeležimo s slavnostnim kulturnim programom in otvoritvijo razstave nastalih likovnih del v Galeriji Gradu Štanjel.  

RAZVOJ PROSTOVOLJNEGA DELA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Društvo »VEZI« v vse svoje programe vključuje veliko prostovoljcev, ne glede na njihovo starost, spol, versko usmerjenost. Na podlagi vključevanja in nediskriminacije, upoštevajoč Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in Etični kodeks prostovoljstva, se trudi usklajevati potrebe uporabnikov, organizacije in zmogljivosti prostovoljcev. Prostovoljno delo ima namreč velik pomen za razvoj in prihodnost, kajti prispeva k razvoju tako organizacije kakor tudi k razvoju sistema vrednot in solidarnosti. Namen programa je razvijati prostovoljno delo in vključiti v socialne programe čim več prostovoljcev iz različnih ciljnih skupin ter tako vplivati na večjo vključenost, antidiskriminatorno delovanje, ozaveščenost in solidarnost članov širše skupnosti.  

»SONČNI TOBOGAN« – Mreža kreativnih delavnic in keramika

Program »Sončni tobogan« - mreža kreativnih delavnic se aktivno izvaja v vseh treh dnevnih centrih društva, in sicer: Štorje, Štanjel in Il. Bistrica. Namen programa kreativnih delavnic je, da ljudje s težavami v duševnem zdravju ponovno obudijo, na novo razvijejo, preizkusijo ali nadgradijo svoje ročne spretnosti in znanja. Namenjene so vsem uporabnikom pa tudi vsem zainteresiranim članom lokalne skupnosti. Uporabniki svoja čustva lažje izražajo s kreativnostjo, zato jim ponudimo pester izbor delavnic. V njih uporabniki, s pomočjo raznih tehnik in materialov, eksperimentirajo in ustvarjajo. Tako razvijajo in krepijo svoje ročne spretnosti ter krepijo vztrajnost in pozitivno samozavest. Poleg tega duševna bolezen zahteva destigmatizacijo, ki jo izvajamo s promocijo nastalih izdelkov kakor tudi s skupnostno metodo dela, ki k vključevanju v delavnice privabi tudi člane širše skupnosti. Delavnice so prilagojene aktualnim temam, kulturnim in zgodovinskim značilnostim kraja ter potekajo v posameznih sklopih, in sicer: servietna tehnika, slikanje na svilo, izdelovanje izdelkov iz dass mase, žganje na les, izdelovanje novoletnih voščilnic, izdelovanje darilne embalaže, nakita, novoletnih venčkov, embalaže, izdelkov iz mavca, prostoročno risanje, kvačkanje in pletenje, vrtnarske delavnice, kulinarične delavnice, fotografiranje, izdelovanje albumov in plakatov.  

»NA KRILIH ŠPORTA«

Športno-rekreativne aktivnosti

Športne igre smeha

Balinarski klub »VEZI«

Letovanje in zimovanje

Projekt Na krilih športa zajema športne aktivnosti, ki so namenjene ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki se želijo športno udejstvovati in aktivno preživeti svoj prosti čas. Za ohranjanje duševnega zdravja je priporočena tudi telesna aktivnost, kar pozitivno vpliva na posameznikovo kvalitetnejše življenje. Projekt zajema različne aktivnosti, ki se sooblikujejo v skladu z željami, potrebami in zmožnostmi uporabnikov.  

PROGRAM ZA VEČANJE NOTRANJIH VIROV MOČI UPORABNIKOV

Program za večanje notranjih virov moči uporabnikov zajema štiri skupine za samopomoč in kulturne dejavnosti. Z vidika povečanja moči uporabnika je ključni element programa uporabnikovo soustvarjanje vsebin. Ta koncept zajema razmišljanja o sebi, medsebojnih odnosih, preteklih izkušnjah in je usmerjen v pozitivno naravnano prihodnost. Skupine za samopomoč omogočajo izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev s pomočjo drugih oseb, ki imajo podobne težave.

Mozaik kulture predstavljajo kulturne vsebine, ki pripomorejo k izboljšanju samopodobe in večanju občutka lastne vrednosti. Uporabnik izraža sebe in svojo življenjsko zgodbo z recitatorsko, literarno in s fotografsko aktivnostjo. Namen programa je okrepiti notranje vire moči uporabnikov za boljšo kvaliteto življenja, socialno vključenost in aktivno socialno vlogo na vseh življenjskih ravneh, obenem pa razviti kulturno ozaveščenost uporabnikov.  

MEDNARODNA DEJAVNOST Društvo »VEZI« je že vrsto let član Mednarodnega združenja za duševno zdravje Gamian Europe. Mednarodno povezovanje je eden bistvenih elementov razvoja stroke socialnega dela, ki potrebuje usposobljen kader za povezovanje teorije in prakse v vsakdanjem strokovnem delu. Poleg tega je mogoče z izmenjavo strokovnih izkušenj in primerov dobrih praks razvijati stroko socialnega dela v Sloveniji. Nekateri socialni programi, strokovne metode in teorije pa so pri nas edinstveni in jih je možno uspešno predstaviti svetu ravno na mednarodnih srečanjih in konferencah. Poleg tega se povezujemo tudi s sorodnimi organizacijami iz sosednje Italije.  

SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA 10. oktober Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« si vsako leto prizadeva prispevati k večji ozaveščenosti vseh ciljnih skupin o duševni bolezni ter vsakdanjemu življenju z njo. Pomembno je zmanjševanje predsodkov in ustvarjanje pogojev za enakovredno bivanje vseh ljudi v skupnosti. Ljudje s težavami v duševnem zdravju imajo namreč pravico do enakih možnostih na vseh področjih svojega življenja. Poleg radijskih in televizijskih dogodkov ter številnih objav v lokalnih in drugih časopisih Društvo »VEZI« vsako leto, v okviru Svetovnega dneva duševnega zdravja organizira tudi predavanje s priznanim strokovnjakom za osveščanje širše skupnosti, ki se ga udeleži veliko število ljudi.

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA