Skoči na vsebino

20. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 8. 6. 2022 ob 17. uri

27. 05. 2022

Sklic 20. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 30. 3. 2022;

Osnutek zapisnika 19. redna.doc

Pregled realizacije 19. seje.pdf

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. dopisne seje z dne 11. 4. 2022;

Zapisnik 12. dopisne.docx

Pregled realizacije 12. dopisne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2021 – seznanitev;

Predlog sklepa - seznanitev odpadki.pdf

poroč.-odpadki-Komen.pdf

Obrazložitev+predlog sklepa za OS.doc

 

5.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2021 – seznanitev;

Predlog sklepa - seznanitev pokopališča.pdf

poroč.-pokopališča-Komen.pdf

Obrazložitev+predlog sklep za OS pok.doc

 

6.    Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje – Kozina, Komen, Divača;

Predlog Sklepa o potrditvi elaborata - odpadki.pdf

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUZBE RAVNANJA Z ODPADKI 2022.pdf

PREDLOG POVISANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV IN PRIMERJAVA CEN S SOSEDNJIMI OBCINAM.pdf

Predlog Sklepa o potrditvi elaborata - odpadki.doc

 

7.    Predlog poziva za javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah s parc. št. 152/107, 460/26, 460/27, 460/46, 460/47, 460/49 in 460/50 vse k.o. Brje, za obdobje 30 let (z možnostjo podaljšanja za do nadaljnjih 30 let) in osnutek pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice;

PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI Z JAVNIM POZIVOM ZBIRANJA PONUDB POGODBO O USTANOVI.pdf

pogodba o ustanovitvi stavbne pravice.docx

razpis - javno zbiranje ponudb.docx

Predlog sklepa o seznanitvi s pozivom.docx

 

8.    Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2022/2023;

 Predlog Sklepa o izdaji soglasja k stevilu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji .pdf

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST IN STEVILO ODDELKOV ZA SOL.LETO 2022-2023.pdf

Določitev št. oddelkov in sistemizacija.doc

 

9.    Predlog sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda ter 4. in 6. razreda v Podružnični šoli Štanjel;

Predlog sklepa o sofinanciranju locenega izvajanja pouka posameznih predmetov v .pdf

loceno izvajanje predmetov.pdf

financiranje ločenega izvajanja pouka POŠ Štanjel.doc

zapisnik 21. seje Odbora za negospodarstvo in družbene dejavnosti.pdf

 

10.  Predlog Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Kras – Brkini (2022-2025);

Predlog akcijskega načrta.pdf

Potrditev akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma 2022-2025.pdf

Priloga_Akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma 2022-2025.pdf

Pravilnik_2022.pdf

Predlog sklepa - potrditev akcijskega načrta.doc

 

11.  Predlog Sklepa o sprejemu Načrta upravljanja spomeniškega območja Gradu Štanjel;

Predlog sklepa o sprejemu Načrta upravljanja spomeniškega območja.pdf

Dopis_upravljavski načrt občinski svet.pdf

Potrditev ZVKD.pdf

Načrt upravljanja spomeniško območje Gradu Štanjel finall.pdf

Priloga 1.pdf

Priloga 2.pdf

Priloga 3.pdf

Priloga 4.pdf

Priloga 5.pdf

Priloga 6.pdf

Priloga 7.pdf

Predlog sklepa - sprejem načrta upravljanja spomeniškega območja.doc

 

12.  Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Komen v letu 2021;

Predlog Sklepa - Ocena stanja varnosti.pdf 

Predlog Sklepa Ocena stanja varnosti 2021.doc

MIR Poročilo o delu in ocena OPV_Občina Komen_2021.pdf

MIR Priloga 1 Tabela Statistika prekrškov po krajih in predpisih za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021.pdf

PP Ocena stanja varnosti.pdf

PP Ocena stanja varnosti - tabele.pdf

 

13.  Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Komen – prva obravnava;

predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena.pdf

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena.doc

 predlog ZVKD-razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena-compressed.pdf

 

14.  Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana iz leta 2021;

Predlog Sklepa o razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki ZGRS Sezana (1).pdf

Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javneta zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana iz leta 2021.docx

Priloga- dopis ZGRS Sežana.pdf

 

15.  Predlog Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Komen;

Predlog Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.pdf

Predlog Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.docx

 

16.  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2023;

Sklep o vrednosti tocke za obracun obcinskih taks za leto 2023.pdf

Sklep o vrednosti tocke za obracun obcinskih taks za leto 2023.docx

 

17.  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023;

VREDNOST TOCKE ZA IZRACUN NUSZ ZA LETO 2023.pdf

Vrednost točke za izračun NUSZ.docx

 

18.  Predlog Sklepov o prejemnikih priznanj Občine Komen v letu 2022;

Predlog sklepa o priznanjih.pdf

predlog sklepa - občinska priznanja.docx

Zapisnik komisija za podelitev priznanj 11.4.2022.pdf

Zapisnik sestanka - priznanja 30.5.2022.pdf

 

19.  Predlog Sklepa o podaji mnenja k imenovanju direktorja Kosovelove knjižnice Sežana;

Predlog sklepa - direktor KK Sežana.pdf

Predlog sklepa -mnenje imenovanje direktorja KK Sežana.doc

Predloga za izdajo mnenja k imenovanju direktorja KKS (1).pdf

Sklep sveta zavoda_izbira kandidata za direktorja KKS.pdf

Zapisnik KMVVI 30.5.2022.pdf

 

20.  Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2021;

ODLOK IN PREDLOG SKLEPA.pdf

Poročilo OS.pdf

Priloga1a_ZR SPLOŠNI DEL.pdf

Priloga1b_ZR POSEBNI DEL.pdf

Priloga2_SKLEP-SEZNAM IZVRSENIH PRERAZPOREDITEV PRORACUNSKIH SREDSTEV V LETU 2021 (2).pdf

Priloga2a_Seznam opravljenih prerazporeditev.pdf

Priloga3_IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.pdf

Priloga4 _POROCILO O REALIZACIJI NACRTA RAVNANJA ZA NEPREMICNIM PREMOZENJEM OBCI.pdf

PREDLOG SKLEPA ZR2021_OS.docx

ZAPISNIK 14.SEJA ODBOR proračun.pdf

 

21.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Odgovor Stojan Kosmina.pdf

Odgovor ORA - javne sanitarije vstopni sistem.pdf

 

Zapisnik SPK 6.6.2022.pdf

zapisnik 8. seje Delovne skupine za turizem in 11. seje Odbora za kmetijstvo turizem.pdf

zapisnik 11. seje odbora za gospodarstvo.pdf

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

Razširitev dnevnega reda.docx

Razširitev dnevnega reda.pdf

sklep - dolgoročni kredit KVS-em.pdf

sklep - dolgoročni kredit KVS.DOCX

PROSNJA ZA SOGLASJE K ZADOLZITVI OZ.PDF

 

Osnutek zapisnika 20. redna, 8.6.2022.doc

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA