Skoči na vsebino

7. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 22. 11. 2023 s pričetkom ob 17. uri

13. 11. 2023

Sklic 7. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.     Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-        osnutek zapisnika in pregled realizacije sklepov 6. redne seje z dne 4. 10. 2023;

Osnutek zapisnika 6_redna 04102023-dopolnjen-koncna verzija1.docx

Pregled realizacije sklepov 6. redne seje z dne 4.10 (4).pdf

3.     Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.     Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu za socialno oskrbo Pristan k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«;

Gradivo k tč 4 - predlog sklepa k spremembi cene.PDF

Gradivo k tč 4 - Izračun cene 2023.pdf

Gradivo k tč 4 - dopis ob predlogu cene PND Komen 2023.pdf

soglasje k ceni pomoč na domu.doc

5.     Predstavitev nastajajočega Geoparka in  EZTS v sklopu projekta Kras-Carso II – seznanitev;

PPT EZTS SLO Občine 22_11_23_Komen(1).pptx

PPT EZTS SLO Občine 22_11_23_Komen.pdf

PPT EZTS SLO Občine 22_11_23_Komen_brez_filma.pdf

6.     Predlog Sklepa o potrditvi cenikov vstopnin in vodenj Štanjel 2024 in cenika občasne uporabe prostorov in storitev Grad Štanjel;

Gradivo k tč 6 Predlog sklepa o potrditvi cenikov ORA.pdf

Gradivo k tč 6 Cene storitev javne službe - obrazložitev.pdf

Predlog sklepa o potrditvi cenikov ORA.docx

7.     Predlog Sklepa o sofinanciranju delovanja Hiše dobre volje Komen;

Gradivo k tč. 7 - predlog sklepa o izdaji soglasja k sofinanciranju delovanja.PDF

Gradivo k tč. 7 vloga.docx

sofinanciranje delovanja Hiše dobre volje Komen.doc

8.     Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2024 - prva obravnava;

Predlog proračuna - sklep, odlok.pdf

Predlog proračuna za leto 2024 - obrazložitve.pdf

SPLOŠNI DEL-TABELE Z INDEKSI-PRVO BRANJE.pdf

POSEBNI DEL -TABELA Z INDEKSI -PRVO BRANJE.pdf

NRP - TABELE - PRVO BRANJE.pdf

PRILOGA I - Predlog kadrovskega nacrta OU za leto 2024.pdf

PRILOGA I - Predlog kadrovskega načrta MIR 2024_2025 MK.pdf

PRILOGA II - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 - 1. branje.pdf

PREDLOG SKLEPA-POK KOMEN.pdf

SKLEP - PRORAČUN.docx

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOMEN 2024.docx

9.     Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen – prva obravnava;

Gradivo k tč. 9. Predlog odloka NUSZ na območju Občine Komen.pdf

Predlog odloka NUSZ na območju Občine Komen.docx

10.  Predlog Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k tč. 10. Predlog Odloka o zbiranju in obdelavi dolocenih vrst komunalnih odpadkov v Obcin.pdf

Predlog Odloka o zbiranju in obdelavi dolocenih vrst komunalnih odpadkov v Obcin-druga obravava.docx

11.  Predlog Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k tč 11. Predlog odloka o enkratni denarni pomoci ob rojstvu otroka.PDF

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen.doc

12.  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2024;

Gradivo k tč. 12 Predlog sklepa - vrednost tocke v letu 2024.pdf

Predlog sklepa - vrednost tocke v letu 2024.docx

13.  Vprašanja, pobude, odgovori.

ODGOVOR NA SKLEP OBCINSKEGA SVETA OBCINE KOMEN (2).pdf

 

Zapisnik SPK 16.11.2023.pdf

Zapisnik Odbora za negospodarstvo.pdf

Zapisnik 5. seje Odbora za proračun.pdf

 

Zapisnik 7. redne seje 22.11.2023.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA