Skoči na vsebino

3. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 29. 3. 2023 s pričetkom ob 17. uri

18. 03. 2023

Sklic 3. redne seje OS.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

-       osnutek zapisnika in pregled realizacije 2. redne seje

Osnutek zapisnika 2. redna 15.2.2023-em.doc

Pregled realizacije sklepov 2. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v  občinah Sežana, Hrpelje – Kozina, Komen, Divača;

Gradivo k 4. točki.pdf

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.pdf

Spremni dopis - primerjava trenutne in predlagane cene.pdf

Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev -ravnanja s komunalnimi odpadki.docx

Zapisnik 2. seje Odbora za proračun.pdf

5.    Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 4. 2023;

Gradivo k 5. točki - predlog sklepa.PDF

Gradovo k 5. točki - predlog vrtca.pdf

predlog cene Vrtec Sežana.doc

Zapisnik 1. seje odbora Odbor za negospodarstvo.pdf

6.    Predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Komen za leto 2023;

Gradivo k 6. točki.PDF

Letni program izobraževanja odraslih 2023.doc

7.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana iz leta 2022;

Gradivo k 7. točki.pdf

Gradivo k 7. točki - predlog.pdf

97-1 - 14. 3. 2023 Predlog direktorja-poveljnika za razporeditev presezka priho (1).pdf

Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda ZGRS Sežana.docx

8.    Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorja - poveljnika Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2022;

Gradivo k 8. točki.pdf

predlog sklepa - delovna uspešnost direktorja ZGRS.docx

9.    Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 in plan aktivnosti za leto 2023 (seznanitev);

Gradivo k 9. točki.pdf

2022 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK (svet 2023).docx

10.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen;

Gradivo k 10. točki.pdf

Čistopis Pravilnika s prikazanimi spremembami.pdf

Odgovor Ministrstva za finance glede ustreznosti sprememb.pdf

Sprememba Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja.docx

Zapisnik 1. seje Odbor za gospodarstvo.pdf

11.  Predlog Sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Skupščine JP Kraški vodovod Sežana in predlaganje kandidata za imenovanje v Nadzorni svet JP Kraški vodovod Sežana;

Gradivo k 11. točki - imenovanje Kraški vodovd.pdf

Gradivo k 11. točki - Zapisnik KMVVI 22.3.2023.pdf

predlog sklepa - imenovanje v JP Kraški vodovod.docx

12.  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 2717/7, 2080/3, 2080/27 vse k.o. 2415 Kobjeglava, 1437/18 in 430 obe k.o. 2424 Volčji Grad in 957/9 k.o. 2416 Štanjel;

Gradivo k 12. točki.pdf

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra.docx

13.  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2023;

Gradivo k 13. točki - Predlog rebalansa sklep odlok.pdf

Gradivo k 13. točki - SPLOŠNI DEL.pdf

Gradivo k 13. točki POSEBNI DEL.pdf

Gradivo k 13. točki NRP 2023.pdf

Gradivo k 13. točki - Predlog rebalansa 2023 - obrazložitve.pdf

Gradivo k 13. točki - Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.pdf

Gradivo k 13. točki - Predlog sprememb KN 2023-2024.pdf

REBALANS sklep_odlok 2023.docx

Zapisnik 1. seje Odbora za kmetijstvo.._.pdf

14.  Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2022;

Gradivo k 14. točki ZR proračuna 2022-predlog sklepa.pdf

Gradivo k 14. točki - Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2022.pdf

Gradivo k 14. točki - priloge.pdf

Gradivo k 14. točki - Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v letu 2022.pdf

15.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Predlog razširitve dnevnega reda 3. redne seje:

Razširitev predloga dnevnega reda.pdf

Gradivo k novo predlagani 10. točki:

Gradivo kratkoročni revolving kredit KVS d.o.o_- podpisano.pdf

KVS-03_20_23_10_29_43.pdf

Gradivo k novo predlagani 15. točki:

Predlog razsiritve seje OS Komen-drugic.pdf

 

Zapisnik 3. redne seje OS.pdf

 

Novice Občine Komen

Bodi obveščen o spletnih objavah Občine Komen!
Naroči se na novice.

PRIJAVA